Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"
Powróć do: Gmina Brody

Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody

Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody utworzone zostało dnia 01.01.2017r. w miejsce Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach. Dyrektorem CUW została pani Dorota Grudnicka-Glina pełniąca tę funkcję do dnia dzisiejszego. Przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek obsługiwanych. Jednostkami tymi są:

 •  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie.
 •  Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  w.Brodach.
 •  Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie.
 •  Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Krynkach
 •  Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu
 •  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni
 •  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie
 •  Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie
 •  Urząd Gminy w Brodach.

Centrum zapewnia wyżej wymienionym jednostkom wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną polegającą na obsłudze finansowo-rachunkowej:

 1. Obsługa finansowo-księgowa obejmująca wydatki i dochody budżetowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dochody i wydatki gromadzone przez jednostki oświatowe na wyodrębnionych rachunkach.
 2. Sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów i wydatków budżetowych, sprawozdań o stanie należności i zobowiązań a w przypadku jednostek oświatowych również sprawozdań z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku, a także innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa.
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu).
 4. Pomoc i koordynacja w opracowaniu projektów planów dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek oraz w opracowywaniu zmian w tych planach.
 5. Sprawowanie bieżącej kontroli i analizowanie realizacji planów Finansowych.
 6. Rozliczanie inwentaryzacji.
 7. Obsługa spraw dotycząca wynagrodzeń, a w szczególności: sporządzanie list płac oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych należności, prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych, prowadzenie analizy wypłat z osobowego funduszu płac, naliczanie zasiłku chorobowego, sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wszelkiej dokumentacji dla ZUS,
 8. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla obecnych i byłych pracowników podległych jednostek, dla celów emerytalnych i naliczania kapitału początkowego.
 9. Prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych.
 10. Ustalenie kwoty wydatków na 1 ucznia w jednostkach oświatowych prowadzonych przez organ dla potrzeb dotowania szkól, oddziałów przedszkolnych, przedszkola i punktu przedszkolnego dla podmiotów, których organem prowadzącym nie jest Gmina Brody.
 11. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach objętych Centrum.

Z zakresu obsługi administracyjno-organizacyjnej, CUW prowadzi następującą działalność:

 1.  Prowadzenie spraw związanych z realizacją wynagrodzeń obsługiwanych jednostek.
 2.  Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi jednostek obsługiwanych.
 3.  Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami finansowymi.
 4.  Koordynowanie i organizowanie dowozu uczniów.
 5.  Prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej oraz realizacja przepisów z zakresu systemu informacji oświatowej.
 6.  Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utworzeniem i likwidowaniem przedszkoli, szkół podstawowych.
 7.  Realizacja zadań z zakresu udzielania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
 8.  Analiza projektów organizacyjnych szkół i przedstawianie ich do zatwierdzenia Wójtowi.
 9.  Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli.
 10.  Organizowanie i przeprowadzanie konkursów na Dyrektora placówki, a także prowadzenie spraw związanych z powołaniem i odwołaniem Dyrektora placówki.     11) Nadzór nad spełnieniem obowiązku szkolnego. Ustalanie planów sieci przedszkoli i szkół podstawowych.
 11.  Przygotowanie projektów aktów prawnych tj. uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta dotyczących spraw związanych z działalnością Centrum.
 12. Realizacja polityki oświatowej na terenie Gminy oraz podstawowych kierunków rozwoju szkół.

Dorota Grudnicka-Glina - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Brodach

Dorota Grudnicka-Glina - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody.