Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"

Obszar Natura 2000 "Uroczyska Lasów Starachowickich"

Obszar Natura 2000 "Uroczyska Lasów Starachowickich" - mapa

Uroczyska Lasów Starachowickich zabezpieczają duże kompleksy wyżynnego jodłowego boru mieszanego Abietetum polonicum, uznawanego za zbiorowisko endemiczne Polski, występujące jedynie w Górach Świętokrzyskich i na Roztoczu. Ponadto znajdują się tutaj rozległe płaty fitocenozy grądowej Tilio-Carpinetum nawiązującej do ciepłych grądów na lessach. Mimo, iż ostoja ta położona jest na przedpolu Gór Świętokrzyskich to znajduje się tutaj wiele gatunków górskich. Odnotowano tu tylko 1 gatunek - trzepla zielona Ophiogomphus cecilia z załącznika II Dyrektywy. 

Na tle lasu tablica z napisem "Obszar Natura 2000 Uroczyska lasów Starachowickich".

Tekst za: www.natura2000.tbop.org.pl/

Mapa pochodzi ze strony: www.crfop.gdos.gov.pl/