Ogłoszenie Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

Wójt Gminy Brody

ogłasza  I OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

I.  Rodzaj zadań:

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2012 roku:

Dotacja Gminy Brody: przeznaczona
na zadanie:

Termin realizacji zadania:

Wysokość środków publicznych przekazanych na zadanie tego samego rodzaju
poprzednim roku:

Upow-szechnia-nie kultury fizycznej
i sportu

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz  uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach. 

38 000zł

Od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2012 roku.

Stow. „Kamienna”  35 000zł

 

Stow. „Czarni Ruda” 1250zł

Stow. „Barchan” 1250zł

LKB „Rudnik” – 9500zł

PZW Okręg Kielce 3000zł

2

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenia sportowe, organizację i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

7 000 zł

3

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie lekkoatletyki.

10 000 zł

Profilak-tyka uzależnień, przeciw-działanie patologiom społecz-nym

4

przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

16 500 zł

Stow.  „Rodzina” – 16 000 zł

Pomoc społeczna

5

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

3 500 zł

Stow.  „Rodzina” – 1 500zł

Bank Żywności Ostrowiec 2000 zł

Łączna suma przewidywanych środków na dotacje: 

75 000zł

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do składania ofert upoważnione są organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

2. Procedura udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych będzie zgodna z:

 1. przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)  
 2. „Rocznym programem współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  wolontariacie w 2012 roku przyjętym Uchwałą Nr VII/90/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2011 r.
 3. Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dokumenty powyższe można uzyskać w Urzędzie Gminy Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody w pokoju 200 oraz na stronach: www.brody.info.pl  www.bip.brody.info.pl wraz z innymi materiałami przydatnymi do sporządzenia wniosku.

 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnej i właściwej oferty zgodnie ze wzorem określonym w  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010  r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

 

2. Komisja konkursowa, analizując oferty przyznawać będzie punkty w odpowiednich kryteriach. Dotację otrzyma ten oferent, który uzyska większą sumę punktów.

 1. celowość projektu opisanego w ofercie: 0-4 pkt.,
 2. sposób realizacji projektu  (w tym analiza jego kosztów) : 0-4 pkt.;
 3. zakładany rezultat projektu: 0-4pkt.;
 4. zasoby kadrowe i inne możliwości oferenta wpływające na rzetelną realizację zadania: 0-4pkt.;
 5. dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z dotacji samorządowych: 0-4 pkt.;
 6. procentowa wartość środków finansowych własnych w stosunku do wartości zadania: 0-4pkt.

      

2. Zlecenie zadania i dotacja zostanie przyznana oferentowi, który otrzyma większa sumę punktów zapewniającą kompleksową, skuteczną realizację zadania oraz prawidłowe wykorzystanie środków publicznych.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa realizacji zadania.

 

III. Składanie  ofert.

Do oferty należy dołączyć:

 1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - zgodny ze stanem aktualnym,
 2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, lub w przypadku dotychczasowej

 krótszej działalności – za okres tej działalności,

 1. umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),
 2. oświadczenie oferenta o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty,
 3. dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i kompetencje kadry, która będzie realizowała zadanie,
 4. ewentualne referencje.

       

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty Konkurs Ofert 2012”, z określeniem podmiotu składającego ofertę oraz nazwą zadania - osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu). w terminie do dnia 2 marca 2012r – do godziny 15:00.
 2. Jedna oferta może dotyczyć realizacji tylko jednego zadania.
 3. Zgłoszenie oferty, która spełnia warunki merytoryczne, nie gwarantuje uzyskania wnioskowanej dotacji.

        IV. Zasady przyznawania i kontroli wykorzystania dotacji.
 4. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 -19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 5. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 6. Dotowany podmiot, zobowiązany jest do:

a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej i finansowej środków otrzymanych na realizację umowy

b) dostarczenia dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

 1. Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.
 2. Terminy i warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania każdorazowo określane będą w umowie pomiędzy oferentem a Gminą Brody. 
 3. Wybór najkorzystniejszych ofert w konkursie nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.

 

V. Postanowienia końcowe.

 1. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp.) informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Brody. 
 2. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w oraz zostaną opublikowane na stronach internetowych www.brody.info.pl oraz www.bip.brody.info.pl
 3. Regulamin otwartego konkursu ofert oraz wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są na stronie www.brody.info.pl oraz www.bip.brody.info.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Staszica 3 27-230 Brody,  pok. 200, tel. 41-271 12 31. W sprawie konkursu można kontaktować się także przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Przydatne dukumenty:

Poprawiony: czwartek, 09 lutego 2012 12:52