Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

Wójt Gminy Brody

ogłasza  I OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

 

I.  Rodzaj zadań:

Sfera pożytku publicznego:

Nr zadania:

Nazwa zadania do realizacji
w 2011 roku:

Dotacja Gminy Brody: przeznaczona
na zadanie:

Termin realizacji zadania:

Wysokość środków publicznych przekazanych na zadanie tego samego rodzaju
w 2010r.

Upow-szechnia-nie kultury fizycznej
i sportu

1

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej poprzez szkolenia sportowe w dziedzinie
piłki nożnej, organizację i udział
w  zawodach piłki nożnej wraz
z niezbędnym przygotowaniem obiektu sportowego.

37 500zł.

Od dnia podpi-sania umowy do 17 grudnia 2011 roku.

36 000zł. -
Stow. Sportowe „Kamienna” Brody

1 500zł. - Stow. Sportowe „Czarni Ruda”

2

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie lekkoatletyki.

9 500zł.

9 500zł.
Ludowy klub Biegacza „Rudnik”

3

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie wędkarstwa.

3 000zł.

3 000zł.

Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach

Profilak-tyka uzależnień, przeciw-działanie patologiom społecz-nym

5

przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

20 000zł.

20 000zł.
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina” z Brodów

Pomoc społeczna

7

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

3 500zł.

1 500zł. – Stow. Trzeźwościowe „Rodzina” z Brodów

2 000zł. -

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności
Ostrowiec Św.

Łączna suma przewidywanych środków na dotacje:

73 500 zł.

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do składania ofert upoważnione są organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

2. Procedura udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych będzie zgodna z:

a)      przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)

b)      „Rocznym programem współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  wolontariacie w 2011 roku przyjętym Uchwałą Nr X/67/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 20010 r.

c)      Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dokumenty powyższe można uzyskać w Urzędzie Gminy Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody w pokoju 200 oraz na stronach: www.brody.info.pl www.bip.brody.info.pl wraz z innymi materiałami potrzebnymi do sporządzenia wniosku.

 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnej i właściwej oferty zgodnie ze wzorem określonym w  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010  r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

 

2. Komisja konkursowa, analizując oferty przyznawać będzie punkty w odpowiednich kryteriach. Dotację otrzyma ten oferent, który uzyska większą sumę punktów.

a)      celowość projektu opisanego w ofercie: 0-2 pkt.,

b)      sposób realizacji projektu  (w tym analiza jego kosztów) : 0-5 pkt.;

c)      zakładany rezultat projektu: 0-4pkt.;

d)      wychowawcza wartość planowanego zadania: 0-4 pkt.;

e)      zasoby kadrowe i inne możliwości oferenta wpływające na rzetelną realizację zadania: 0-4pkt.;

f)       dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z dotacji samorządowych: 0-3 pkt.;

g)      procentowa wartość środków finansowych własnych w stosunku do wartości zadania: 0-4pkt.

 

2. Zlecenie zadania i dotacja zostanie przyznana oferentowi, który otrzyma większa sumę punktów zapewniającą kompleksową, skuteczną realizację zadania oraz prawidłowe wykorzystanie środków publicznych.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa realizacji zadania.

 

III. Składanie  ofert.

Do oferty należy dołączyć:

a)      odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - zgodny ze stanem aktualnym,

b)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, lub w przypadku dotychczasowej

krótszej działalności – za okres tej działalności,

c)      umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),

d)      oświadczenie oferenta o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty,

e)      dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i kompetencje kadry, która będzie realizowała zadanie,

f)       ewentualne referencje.

 

1.      Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty Konkurs Ofert 2011”, z określeniem podmiotu składającego ofertę oraz nazwą zadania - osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu). w terminie do dnia 22 lutego 2011r.

2.      Jedna oferta może dotyczyć realizacji tylko jednego zadania.

3.      Zgłoszenie oferty, która spełnia warunki merytoryczne, nie gwarantuje uzyskania wnioskowanej dotacji.

IV. Zasady przyznawania i kontroli wykorzystania dotacji.

1.      Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 -19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

2.      Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

3.      Dotowany podmiot, zobowiązany jest do:

a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej i finansowej środków otrzymanych na realizację umowy

b) dostarczenia dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

4.      Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert.

5.      Terminy i warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania każdorazowo określane będą w umowie pomiędzy oferentem a Gminą Brody.

 

V. Postanowienia końcowe.

1.      Wyłoniony podmiot jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp.) informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Brody.

2.      Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w oraz zostaną opublikowane na stronach internetowych www.brody.info.pl oraz www.bip.brody.info.pl

4.      Regulamin otwartego konkursu ofert oraz wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są na stronie www.brody.info.pl oraz www.bip.brody.info.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Staszica 3 27-230 Brody,  pok. 200, tel. 41-271 12 31. W sprawie konkursu można kontaktować się także przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


Przydatne dukumenty:

Poprawiony: czwartek, 09 lutego 2012 11:05
 

Czy wiesz, że...

skwrnad brzegiem Zalewu Brodzkiego rozciągają się warte odwiedzenia "Skały w Rudzie". Na jednym z bloków skalnych rośnie brzoza, z korzenia której wyrastają cztery pnie. Według lokalnej tradycji każda panna, która usiądzie na tym drzewie na pewno dobrze wyjdzie za mąż. Zapraszamy do sprawdzenia tej legendy! Więcej informacji: link