Ogłoszenie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 14 września 2010 11:32

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania pod nazwą: „Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – działanie na rzecz rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 10 września 2010 r. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina” z Brodów złożyło wniosek wraz z ofertą na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Nazwa zadania brzmi: „Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – działanie na rzecz rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi”.
Planuje się realizację zadania od 24.09.2010 do 17.12 2010r.

Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody,
2) w siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń oraz w pokoju nr 200.
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody: www.brody.info.pl .

Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Brody ul. St. Staszica 3, lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3 27- 230 Brody; w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Treść oferty

Poprawiony: wtorek, 14 września 2010 11:48