Został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2010 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

Nr zadania

Nazwa zadania do realizacji
w 2010 roku:

Nazwa podmiotu

Dotacja na zadanie

Okres realizacji zadania

1

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży, osób dorosłych oraz udział zespołów w rozgrywkach
piłki nożnej.

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” Brody ul. Starachowicka 9

36 000zł.

Od dnia podpisania umowy
do 17 grudnia 2010 roku

2

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej poprzez organizowanie zawodów piłki nożnej na terenie gminy Brody, wraz z niezbędnym przygotowaniem obiektu sportowego.

Stowarzyszenie Sportowe
„Czarni Ruda”
Ruda
ul. Widok 5

1 500 zł.

3

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie lekkoatletyki.

LKB „Rudnik”
Rudnik, ul. Ostrowiecka 27

9 500zł.

4

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie wędkarstwa.

Polski Związek Wędkarski Oddział
w Kielcach ul. Warszawska 34a/31
(partner: Klub Wędkarski „Kiełb” Brody ul. Radomska 13)
3 000zł.

5

przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina”
Brody ul. St. Staszica 3

10 000zł

7

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej

a) 
Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności
Ostrowiec Św. Al.3-go Maja 73

2 000 zł

b)
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina”
Brody ul. St. Staszica 3

1 500 zł

Suma:

63 500 zł.

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta
z Gminą Brody. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia  oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (w przypadku gdy kwota dotacji jest niższa niż w ofercie).

 

Kwota jednej z dotacji jest niższa od wnioskowanych ze względu na maksymalną ilość środków przeznaczonych na to zadanie. Proponowane kwoty dotacji dają gwarancję skutecznego zaangażowania podmiotów w rozwiązywanie problemów społecznych i uzyskania spodziewanych efektów. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne

 

Dziękuję członkom organizacji pozarządowych za pracę na rzecz propagowania kultury fizycznej oraz rozwiązywania problemów społecznych w gminie Brody.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

Poprawiony: wtorek, 23 lutego 2010 11:15