Ogłoszenie Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie, adres: Ruda ul. Widok 5, 27-230 Brody, KRS nr: 0000188827, na realizację zadania pod nazwą: „Szkółka kajakarska w Rudzie" (rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej). Do dnia 19 lipca 2016r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 z dnia 2016.02.26), Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 07.07.2016 r. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie złożyło ofertę na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota wnioskowanej dotacji wynosi 2 000 zł.

Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl;
2) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody - www.brody.info.pl;
3) w siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń.

Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Brody ul. St. Staszica 3, lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3 27- 230 Brody; w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Ofertę stowarzyszenia można pobrać z Biuletunu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

Poprawiony: poniedziałek, 11 lipca 2016 09:11