Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

Współpraca gminy Brody z organizacjami pozarządowymi odbywa się na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz.U.2014.1118 – j.t.). Zawiera on określenie celów, obszarów, zasad oraz form współpracy gminy Brody z III sektorem. Program współpracy ustanowiony został Uchwałą Rady Gminy w Brodach Nr XLVIII/295 z dnia 30 października 2014r. Treść dokumentu była zmieniana na mocy uchwał Rady Gminy Brody (nr VII/39/2015 z dn. 29.06.2015r. oraz nr IX/59/2015 z dn. 25.09.2015r.). Informacje na temat tych zmian ujęte są w dziale pt. współpraca pozafinansowa.

 

Współpraca o charakterze finansowym

 

Gmina wspierała realizację sfery pożytku publicznego wraz z udzieleniem dotacji na zadania publiczne. Przekazanie dotacji odbywało się według następujących procedur:

 • Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www oraz tablicy ogłoszeń urzędu – 29 stycznia 2015r. Na składanie ofert do urzędu gminy, przeznaczony był termin po upływie 21 – dni od ogłoszenia konkursu. Zasady przyznawania dotacji ustalone były w programie współpracy gminy z organizacjami na 2015 rok, ogłoszeniu o konkursie oraz w regulaminie konkursu. Dokumenty te dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Na siedem zadań wyszczególnionych w otwartym konkursie ofert wpłynęło 14 ofert od 11 organizacji pozarządowych. Zgłoszenia oceniała komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody. Oferta Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu w Kielcach została odrzucona ponieważ wpłynęła po obowiązującym terminie. Jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie „Barchan Krynki” na zadanie nr 5 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody”, nie uzyskała wymaganej liczby punktów. Po rozważeniu opinii komisji konkursowej, 04.03.2015 r., Wójt Gminy Brody podpisał zarządzenie nr 32/2015 o przyznaniu następujących dotacji:

 

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2015 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody: przezna-czonej na zadanie:

Nazwa oferenta:

Typ umowy (zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

 

 

 

 

 

 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz   uczestnictwo w zawodach, organizowa-nych przez Świętokrzy-ski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

47 000,00zł

Stow. „Kamienna” Brody ul. Radomska 34 27-230 Brody

wspieranie

2

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

840,00zł

Stowarzyszenie Dla Rozwoju Dziurowa „Dobre Jutro” 27-230 Brody Dziurów ul. Słoneczna 1

wspieranie

1 160,00zł

Stowarzyszenie Sportowe „Czarni Ruda” Ruda ul. Widok 5, 27-230 Brody

wspieranie

3 685,00zł

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu i Aktywności Lokalnej „Stykovia” Styków ul. Świętokrzyska 57, 27-230 Brody

wspieranie

1 600,00zł

Stowarzyszenie „Borowiaki” Bór Kunowski ul. 4-go Lipca 52, 27-230 Brody

wspieranie

2 715,00zł

Stowarzyszenie „Barchan Krynki”; Krynki ul. Długa 111; 27-230 Brody

wspieranie

2a

Działalność szkole-niowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzi-nie lekkoatletyki.

10 000,00zł

Stow. Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” w Rudniku – 10 000 zł.

wspieranie

4.

Działalność szkolenio-wa, Upowszechnianie
i rozwój kultury fizycz-nej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzi-nie piłki siatkowej.

1 000,00zł

Stowarzyszenie „Barchan Krynki”; Krynki ul. Długa 111; 27-230 Brody

wspieranie

Profilak-tyka zależ-nień, przeciw-działanie pato-logiom społecz-nym

5

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody.

19 000,00zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „Rodzina” Brody ul. St. Staszica 3; 27-230 Brody

wspieranie

1 000,00zł

Stowarzyszenie „Brody nad Kamienną” ul. St. Staszica 3; 27-230 Brody

wspieranie

Pomoc społecz-na

6

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z gminy Brody w trudnej sytuacji życiowej.

1 000,00zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „Rodzina” Brody ul. St. Staszica 3; 27-230 Brody

wspieranie

4 000,00zł

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności Al. 3-go Maja 73; 27-400 Ostrowiec Św.

wspieranie

Suma dotacji w konkursie:

93 000, zł

 

 

 

 • Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert (09.07.2015r.). Prowadzony on był zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Na jedno zadanie wpłynęła jedna oferta. Wójt Gminy Brody przyznał dotacje na następujące zadania (Zarządzenie nr 123/2015 z dn 17.08.2015r.):

 

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2015 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody przeznaczonej na zadanie:

Oferent

Typ umowy (zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
 

Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu

1

Szkolenia sportowe oraz   uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach – sezon jesienny.

15 000,00 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” ul. Radomska 34 27-230 Brody

powierzenie

 

 

 

 

 

 • Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert (01.10.2015r.). Na konkurs wpłynęły dwie oferty, które spełniły wymogi formalne. Na podstawie opinii komisji konkursowej, Wójt Gminy Brody przyznał dotacje na następujące zadania (Zarządzenie nr 176/2015 z dn. 23.10.2015r.):

 

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2015 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody przeznaczonej na zadanie:

Oferent

Typ umowy (zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
 

Upowszechnianie kultury fizycz-nej
i sportu

1

Piłka nożna - działalność szkoleniowa, organizacja imprez piłkarskich oraz uczestnictwo w zawodach organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach

30 000 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” ul. Radomska 34,
27-230 Brody

wspieranie

2

Lekkoatletyka – organizacja imprez sportowych, uczestnictwo w zawodach oraz działalność szkoleniowa

2 000 zł

Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27;
27-230 Brody
 

powierzenie 

Suma dotacji w konkursie:

32 000 zł

 

 

 • W 2015 roku organizacje pozarządowe złożyły pięć wniosków o przyznanie dotacji w ramach tzw. małych grantów, na podstawie art. 19a Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Tryb ten oznacza procedurę z pominięciem otwartego konkursu ofert. W związku z tym, po 7 dniach od upublicznienia oferty na tablicy ogłoszeń i w biuletynie informacji publicznej oraz na stronie www.brody.info.pl, podpisano następujące umowy o przekazaniu dotacji:

 

Sfera pożytku publicz-nego:

Nazwa zadania:

Kwota dotacji Gminy Brody przeznaczonej na zadanie:

Oferent

Typ umowy (zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
 

Upow-

szech-

nianie kultury fizycz-
nej
i sportu

Gminny festyn sportowo - rekreacyjny

10 000 zł

Stowarzyszenie „Brody nad Kamienną”; adres: Brody ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody

wspieranie

Zakończenie wakacji na sportowo

 

8 000 zł

Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27;
27-230 Brody
 

wspieranie

Wędkarstwo rzutowe – udział w zawodach i uzupełnienie sprzętu sportowego

2 000 zł

Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach; adres: ul. Warszawska 34a/31, 25-312 Kielce 

wspieranie

Udział w zawodach Pucharu Polski w Wędkarstwie Rzutowym

1 000 zł

Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach; adres: ul. Warszawska 34a/31, 25-312 Kielce

powierzenie

Turniej piłki plażowej

1 000 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Czarni Ruda” adres: Ruda ul. Widok 5, 27-230 Brody

wspieranie

Suma dotacji (tzw. małe granty)

22 000 zł

 

 

Dotacje spełniały wymogi określone w art. 19a Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

 

 

Wyżej przedstawione zadania sfery pożytku publicznego zostały zrealizowane. Cele szczegółowe przedstawione przez oferentów zostały spełnione. Łącznie, dotacje na działalność pożytku publicznego w 2015 roku wyniosły 162 000 zł,
w tym na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 137 000 zł; Profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie patologiom społecznym – 20 000 zł; Pomoc społeczna – 5 000 zł.

 

Współpraca pozafinansowa

 

Odbywały się następujące spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych:

 

Walne zebranie reprezentantów stowarzyszeń działających na terenie gminy Brody

W dniu 7 września 2015r odbyło się spotkanie, na które zaproszono 40 organizacji pozarządowych, które według wiedzy urzędu prowadzą działalność na terenie gminy. Przybyło 16 osób – przedstawicieli stowarzyszeń. Na spotkaniu, pracownik urzędu przeprowadził krótkie szkolenie na temat prawidłowego wypełniania wniosku o przyznanie dotacji
w ramach otwartego konkursu ofert. Zaprezentowano także dokument pomocniczy pt. „Przykłady i wyjaśnienia dotyczące wypełniania oferty realizacji zadania publicznego”, który opracowany został w Urzędzie Gminy Brody. Prelekcję na temat korzyści ze zrzeszania się stowarzyszeń wygłosił Jarosław Kuba – Prezes Federacji Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont”. W związku z upływem kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brodach, Jan Kosiela, Sekretarz Gminy Brody przedstawił sprawozdanie z działalności tego gremium
w latach 2013 – 2015.

 

dotacje-stowarzyszenia-ngo-gmina-brody-2013-2015

 

Przedstawiciele stowarzyszeń wyłonili trzy osoby do następnej kadencji GRDPP w Brodach: Mirosław Świrta (Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna”), Sylwester Dudek (Ludowy Klub Biegacza „Rudnik”) i Ryszard Kutera (Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „Rodzina”). Spośród obecnych na zebraniu, ustalono listę 13 osób w skład której weszli przedstawiciele stowarzyszeń – po jednej osobie z danej organizacji. Z listy tej mogą być powoływani członkowie komisji oceniającej wnioski w ramach otwartych konkursów ofert. Wybrano takie rozwiązanie ze względu
na to, że w pracach komisji oceniającej wnioski nie mogą brać udziału przedstawiciele tych stowarzyszeń, które składają ofertę w danym konkursie. Spotkanie miało na celu również wzajemne informowanie się o planach działań w sferze pożytku publicznego.

 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP) w Brodach

 • Na zebraniu w dniu 27 października 2014 r. GRDPP zaakceptowała program współpracy Gminy Brody
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015r. Omówiono także plany działalności stowarzyszeń działających na terenie gminy Brody.
 • 15 czerwca 2015r, GRDPP zaakceptowała aktualizację treści programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015r. Zmiana polegała głównie na podwyższeniu wysokości środków finansowych na realizację programu do kwoty 130 000 zł. Omawiane były także bieżące sprawy związane z działalnością i finansowaniem stowarzyszeń. Członków GRDPP poinformowano o zakończeniu kadencji gremium i trybie powoływania nowego składu na walnym zebraniu stowarzyszeń działających na terenie gminy Brody.
 • 30 września 2015r odbyło się pierwsze w nowej kadencji zebranie GRDPP w Brodach. Zarządzeniem Wójta Gminy Brody nr 159/2015 z dnia 25 września 2015r. ustanowiono następujący skład gremium:

 Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa Rady Gminy w Brodach,
Sekretarz Gminy Brody,
Mariusz Zawłocki – pracownik Urzędu Gminy Brody;
Mirosław Świrta – Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” Brody;
Sylwester Dudek – Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik”;
Ryszard Kutera – Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne – „Rodzina”.

Zebrani wyznaczyli Pana Jana Kosielę – Sekretarza Gminy Brody na przewodniczącego GRDPP w Brodach. Następnie, gremium zaakceptowało zmiany w treści programu współpracy. Polegały one jedynie na podwyższeniu środków finansowych planowanych do realizacji programu do kwoty 162 000 zł. Taka kwota przewidziana została w budżecie gminy Brody. Na spotkaniu, GRDPP zaakceptowała projekt uchwały Rady Gminy Brody dotyczącej Programu Współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

 

Pozafinansowa współpraca gminy ze stowarzyszeniami polegała również na:

 • publikowaniu na stronach internetowych Gminy Brody informacji dotyczących szkoleń oraz możliwości pozyskiwania funduszy na działalność statutową organizacji;
 • przekazywaniu treści jak wyżej poprzez e-mail;
 • pomocy merytorycznej – m. in. w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł;
 • udostępnianiu pomieszczeń gminnych na potrzeby realizacji zadań sfery publicznej przez stowarzyszenia.

 

Poprzez realizację Programu Współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku, zrealizowano następujące cele:

 • zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z przeciwdziałaniem niekorzystnym zjawiskom społecznym w gminie Brody,
 • wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych oraz rozwój współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
 • rozwój kultury fizycznej w gminie,
 • wzmocnienie potencjału oraz wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwiązywanie ważnych problemów społecznych,
 • upowszechnienia modelu realizacji zadań publicznych we współpracy z sektorem pozarządowym,
 • wzrost świadomości społecznej w zakresie działalności charytatywnej,
 • racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,
 • promocja Gminy Brody.

 

Poprawiony: wtorek, 15 marca 2016 15:07