Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Dla stowarzyszeń Ogłoszenie orozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie orozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

W związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2016 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

 

Sfera

pożyt-

ku

publicz-

nego:

Nr zada-

nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2016 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody: przezna-czonej na zadanie:

Nazwa oferenta

Termin realizacji zadania:

Upow-

szech-nianie kul-

tury fizycz-

nej
i sportu

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz   uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

50000zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” Brody ul. Starachowicka 9 27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 30.06.2016 roku.

2

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

2780zł

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu i Aktywności Lokalnej „Stykovia” Styków ul. Świętokrzyska 34, 27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2016 roku.

4150zł

Stowarzyszenie „Czarni Ruda” Ruda ul. Widok 5, 27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 17.12. 2016r.

3070zł

Stowarzyszenie „Barchan Krynki” Krynki ul. Długa 111, 27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 15.12.
2016 r.

3

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki.

15000zł

Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27, 27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 17.12. 2016r.

5

Działalność szkoleniowa, Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie piłki siatkowej.

1000zł

Stowarzyszenie „Barchan Krynki” Krynki ul. Długa 111, 27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 15.12.
2016 r.

Po-moc spo-łeczna

6

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z gminy Brody w trudnej sytuacji życiowej.

2000zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne – „Rodzina” ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 17.12. 2016r.

Łączna suma przewidywanych środków na dotacje:

78000zł

 

 

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta
z Gminą Brody. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (w przypadku gdy kwota dotacji jest niższa niż w ofercie). Na otwarty konkurs nadesłano osiem ofert od siedmiu stowarzyszeń. Na zadania numer 1, 3, 5 złożono po jednej ofercie. Na zadanie nr 4 „Działalność szkoleniowa, Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie wędkarstwa rzutowego” nie wpłynęła żadna oferta. Na zadanie nr 2 wpłynęły trzy oferty a na zadanie nr 6 złożono dwie oferty. Wnioski analizowała komisja do spraw rozpatrywania ofert powołana na podstawie zarządzenia nr 207/2015 Wójta Gminy Brody z dnia 11.12.2015r.

Druki dokumentów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

 

 

Poprawiony: piątek, 08 stycznia 2016 08:56
 

Czy wiesz, że...

kapl-dziurkatastrofalna powódż w 1903r. zniszczyła tamę i wszystkie urządzenia fabryczne w Brodach? Jedną z Konsekwencji kataklizmu był rozwój chorób, w tym malarii. Miejscowa legenda głosi, że epidemię powstrzymała interwencja św. Jana Nepomucena, którego figurę umieszczono w kapliczce we wsi Dziurów. Imię świętego nosi jedna z ważniejszych ulic tej miejscowości.