Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I otwartego konkursu ofert Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

Wójt Gminy Brody informuje, że w związku z rozstrzygnięciem I - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2015 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

 

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2015 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody: przezna-czonej na zadanie:

Nazwa oferenta:

Termin reali-zacji zada-
nia:

 

Upow-szechnia-nie kultury fizycznej
i sportu

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz   uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

 47000zł

Stow. „Kamienna” Brody ul. Radomska 34 27-230 Brody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od dnia podpisa-nia umowy do 17 grudnia 2015 roku

2

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

840,00zł

Stowarzyszenie Dla Rozwoju Dziurowa „Dobre Jutro” 27-230 Brody Dziurów ul. Słoneczna 1

1 160,00zł

Stowarzyszenie Sportowe „Czarni Ruda” Ruda ul. Widok 5, 27-230 Brody

 3 685,00zł

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu i Aktywności Lokalnej „Stykovia” Styków ul. Świętokrzyska 57, 27-230 Brody

 1 600,00zł

Stowarzyszenie „Borowiaki” Bór Kunowski ul. 4-go Lipca 52, 27-230 Brody

 2 715,00zł

Stowarzyszenie „Barchan Krynki”; Krynki ul. Długa 111; 27-230 Brody

2a

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki.

 10 000,00zł

Stow. Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” w Rudniku – 10 000 zł.

4.

Działalność szkoleniowa, Upowszechnianie
i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie piłki siatkowej.

 1 000,00zł

Stowarzyszenie „Barchan Krynki”; Krynki ul. Długa 111; 27-230 Brody

Profilak-tyka zależ-nień, przeciw-działanie pato-logiom społecz-nym

5

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody.

 19 000,00zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „Rodzina” Brody ul. St. Staszica 3; 27-230 Brody

 1 000,00zł

Stowarzyszenie „Brody nad Kamienną” ul. St. Staszica 3; 27-230 Brody

Pomoc społecz-na

6

Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób z gminy Brody w trudnej sytuacji życiowej.

 1 000,00zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne „Rodzina” Brody ul. St. Staszica 3; 27-230 Brody

 4 000,00zł

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności Al. 3-go Maja 73; 27-400 Ostrowiec Św.

Suma:

93 000 zł

   

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta
z Gminą Brody. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (w przypadku gdy kwota dotacji jest niższa niż w ofercie). Na otwarty konkurs ofert wpłynęło 14 ofert od 11 podmiotów. Na siedem zadań wyszczególnionych w ogłoszeniu o konkursie, w regulaminowym czasie wpłynęło czternaście ofert. Termin składania ofert upłynął 20 lutego 2015r. o godz. 15. Jedna oferta - na zadanie nr 3 została odrzucona ponieważ została do urzędu przesłana po obowiązującym terminie. Pozostałe oferty spełniły wymogi formalne. Oferty zostały poddane ocenie komisji zgodnie z regulaminem konkursu. Jedna oferta – na zadanie nr 5, nie uzyskała wymaganej liczby punktów.

Druki wymaganych załączników dostępne są na stronie Biuletunu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.