Ogłoszenie o rozstrzygnięciu III otwartego konkursu ofert Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 20 listopada 2013 14:23

W związku z rozstrzygnięciem III - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2013 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zostały udzielone następujące dotacje:

 

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania:

Kwota dotacji na zadanie:

Nazwa oferenta

Termin realizacji zadania:

Upow-szech-nianie kultury fizycznej
i sportu

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz   uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach - sezon jesienny.

8 000 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna”; 27-230 Brody ul. Starachowicka 9

Od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2013 r.

2

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie lekkoatletyki – sezon jesienny.

 2 000 zł

Ludowy Klub Biegacza „Rudnik”; 27-230 Brody; Rudnik ul. Ostrowiecka 27.

Łączna kwota przyznanych dotacji:

 10000zł    

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta
z Gminą Brody. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (w przypadku gdy kwota dotacji jest niższa niż w ofercie).

Na konkurs wpłynęły dwa wnioski od organizacji pozarządowych. Sporządzone one zostały prawidłowo. Dla tych organizacji pozarządowych przyznano dotacje jak powyżej.