Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

W związku z rozstrzygnięciem II - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2014 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy Brody ogłasza, że zostały przyznane dotacje według następującej tabeli:

 

Sfera pożytku publicz- nego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2014 roku:

Kwota dotacji na
zadanie:

 

Nazwa oferenta

Termin reali- zacji zadania:

Upow- szechnia- nie kultury fizycznej
i sportu

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

47 000zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” Brody ul. Starachowicka 9; 27-230 Brody

 

Od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2014 roku

2

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

3 050 zł

Stowarzyszenie „Barchan Krynki”; Krynki ul. Długa 111; 27-230 Brody

3.

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie wędkarstwa rzutowego.

2 000 zł

Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarki Okręg w Kiecach ul. Warszawska 34a/31
25-312 Kielce

4.

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie piłki siatkowej.

1 000 zł

Stowarzyszenie „Barchan Krynki”; Krynki ul. Długa 111; 27-230 Brody

Razem:

53 050 zł

 

 

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta z Gminą Brody. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (w przypadku gdy kwota dotacji jest niższa niż w ofercie). Na otwarty konkurs ofert w II - edycji dotyczący realizacji zadań publicznych w 2014 r. wpłynęły 4 oferty od 3 uprawnionych podmiotów. Dokumenty spełniły warunki ogłoszenia, pod względem formalnym.