Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Dla stowarzyszeń Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert w 2014 roku.

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert w 2014 roku.
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 28 stycznia 2014 10:17

Wójt Gminy Brody

ogłasza II OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

 

I. Rodzaj zadań:

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr zada-

nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2014 roku:

Dotacja Gminy Brody: przez-naczona
na zadanie:

Termin reali-zacji zada-nia:

Wysokość środków publicznych przekazanych na zadanie tego samego rodzaju
poprzednim roku:

Upow-
szechnia-
nie
kultury fizycznej
i sportu

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

47 000zł

Od dnia podpi-
sania umo-
wy
do
17 grud-
nia
2014 roku.

Stow. „Kamienna” Brody 48 000zł.

2

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

3 050 zł

Stow. „Barchan Krynki” – 2600zł;

Stow. „Czarni Ruda” – 2900zł;

Stow. „Stykovia” – 4500zł.

3.

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie wędkarstwa rzutowego.

2 000 zł

Polski Związek Wędkarski O/Kielce – 2000zł

4.

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, działalność szkoleniowa
w dziedzinie piłki siatkowej.

1 000 zł

0 zł.

Łączna suma przewidywanych środków na dotacje:  

53050zł

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do składania ofert upoważnione są organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

2. Procedura udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych będzie zgodna z:

a)przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)

b)Rocznym programem współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wolontariacie w 2014 roku (Uchwała Rady Gminy w Brodach nr XXXVIII/240/2013 z 28 grudnia 2013 roku)

Dokumenty powyższe można uzyskać w Urzędzie Gminy Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody w pokoju 200 oraz na stronach: www.bip.brody.info.pl wraz z innymi materiałami przydatnymi do sporządzenia wniosku.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnej i właściwej oferty zgodnie ze wzorem określonym w  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010  r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

4. Na konkurs mogą być składane oferty zarówno na wspieranie jak i na powierzanie realizacji zadań publicznych w rozumieniu zapisów art. 11 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

5. Oferent przystępujący do konkursu nie powinien prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty.

6. Komisja konkursowa, analizując oferty przyznawać będzie punkty w odpowiednich kryteriach. Dotację otrzyma ten oferent, który uzyska większą sumę punktów. 

a) celowość projektu opisanego w ofercie: 0-4 pkt.,

b) sposób realizacji projektu (w tym analiza jego kosztów) : 0-4 pkt.;

c) zakładany rezultat projektu: 0-4pkt.;

d) zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na rzetelną realizację zadania: 0-4pkt.;

e) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z dotacji samorządowych: 0-4 pkt.;

f) procentowa wartość środków finansowych własnych w stosunku do wartości zadania: 0-4pkt.

      

7. Zlecenie zadania i dotacja zostanie przyznana oferentowi, który otrzyma większa sumę punktów zapewniającą kompleksową, skuteczną realizację zadania oraz prawidłowe wykorzystanie środków publicznych.

8. Szczegółowe i ostateczne warunki finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa realizacji zadania.

 

III. Składanie ofert.

1. Do oferty należy dołączyć: 

  1.  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - zgodny ze stanem aktualnym,
  2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
  3. umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),
  4. ewentualne referencje.

      

2. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty Konkurs Ofert 2014”, z określeniem podmiotu składającego ofertę oraz nazwą zadania - osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu). w terminie do dnia 19 lutego 2014r – do godziny 15:00. 

3. Jedna oferta może dotyczyć realizacji tylko jednego zadania. Zgłoszenie oferty, która spełnia warunki merytoryczne, nie gwarantuje uzyskania wnioskowanej dotacji. 

 

IV. Zasady przyznawania i kontroli wykorzystania dotacji. 

1.Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 -19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 

2.Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

3.Dotowany podmiot, zobowiązany jest do:

    a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej i finansowej środków otrzymanych na realizację umowy

b) dostarczenia dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

4.Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.

5.Terminy i warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania każdorazowo określane będą w umowie pomiędzy oferentem (oferentami) a Gminą Brody.

 

V. Postanowienia końcowe.

1.Wyłoniony podmiot jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp.) informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Brody.

2.Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz www.bip.brody.info.pl

1.Regulamin otwartego konkursu ofert oraz wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są na stronie www.bip.brody.info.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Staszica 3 27-230 Brody, pok. 200, tel. 41-271 12 31. W sprawie konkursu można kontaktować się także przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Niezbędne druki i dokumenty można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

 

Czy wiesz, że...

dyslokacjajednym z ciekawych zjawisk geologicznych w północnej części województwa świętokrzyskiego jest tzw. dyslokacja Wąchocko - Rudzka? Rzeka Kamienna niejako odgradza różne formy geologiczne. Prawy (południowy) brzeg rzeki stanowią utwory dolnego i środkowego triasu, natomiast wzdłuż lewego brzegu zalegają skały dolnej jury.