Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Dla stowarzyszeń Ogłoszenie o konkursie ofert

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie o konkursie ofert Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

Wójt Gminy Brody ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

I. Rodzaj zadań:

Sfera pożytku publicznego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2013 roku:

Dotacja Gminy Brody: przeznaczona
na zadanie:

Termin realizacji zadania:

Wysokość środków publicznych przekazanych na zadanie tego samego rodzaju
w 2012 roku:

Profilaktyka uzależnień, przeciw-działanie patologiom społecznym

1

przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody.

5 000 zł

Od dnia podpisa-nia umowy do dnia 17 grudnia 2013r.

1 000zł   Stowarzyszenie „Brody nad Kamienną” Brody ul. St. Staszica 3; 27-230 Brody

13 000zł        Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Rodzina” Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do składania ofert upoważnione są organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

2. Procedura udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych będzie zgodna z:

 1. przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)
 2. „Rocznym programem współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wolontariacie w 2013 roku przyjętym Uchwałą Nr XXVI/147/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29.11.2012 r.
 3. Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dokumenty powyższe można uzyskać w Urzędzie Gminy Brody ul. St. Staszica 3 27-230 Brody w pokoju 200 oraz na stronach: www.brody.info.plwww.bip.brody.info.plwraz z innymi materiałami przydatnymi do sporządzenia wniosku.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnej i właściwej oferty zgodnie ze wzorem określonym w  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010  r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

2. Komisja konkursowa, analizując oferty przyznawać będzie punkty w odpowiednich kryteriach. Dotację otrzyma ten oferent, który uzyska większą sumę punktów.

 1. celowość projektu opisanego w ofercie: 0-4 pkt.,
 2. sposób realizacji projektu (w tym analiza jego kosztów) : 0-4 pkt.;
 3. zakładany rezultat projektu: 0-4pkt.;
 4. zasoby kadrowe i inne możliwości oferenta wpływające na rzetelną realizację zadania: 0-4pkt.;
 5. dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z dotacji samorządowych: 0-4 pkt.;
 6. procentowa wartość środków finansowych własnych w stosunku do wartości zadania: 0-4pkt.

      

2. Zlecenie zadania i dotacja zostanie przyznana oferentowi, który otrzyma większa sumę punktów zapewniającą kompleksową, skuteczną realizację zadania oraz prawidłowe wykorzystanie środków publicznych.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa realizacji zadania.

III. Składanie ofert.

Do oferty należy dołączyć:

 1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - zgodny ze stanem aktualnym,
 2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, lub w przypadku dotychczasowej

krótszej działalności – za okres tej działalności,

 1. umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),
 2. oświadczenie oferenta o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty,
 3. dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i kompetencje kadry, która będzie realizowała zadanie,
 4. ewentualne referencje.

      

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty Konkurs Ofert 2013”, z określeniem podmiotu składającego ofertę oraz nazwą zadania - osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu). w terminie do dnia 23 września 2013r – do godziny 15:00.
 2. Jedna oferta może dotyczyć realizacji tylko jednego zadania.
 3. Zgłoszenie oferty, która spełnia warunki merytoryczne, nie gwarantuje uzyskania wnioskowanej dotacji.

        IV.
  Zasady przyznawania i kontroli wykorzystania dotacji.
 4. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 -19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 5. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 6. Dotowany podmiot, zobowiązany jest do:

a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej i finansowej środków otrzymanych na realizację umowy

b) dostarczenia dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

 1. Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brody dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.
 2. Terminy i warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania każdorazowo określane będą w umowie pomiędzy oferentem a Gminą Brody.
 3. Wybór najkorzystniejszych ofert w konkursie nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp.) informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Brody.
 2. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w oraz zostaną opublikowane na stronach internetowych www.brody.info.pl oraz www.bip.brody.info.pl
 3. Regulamin otwartego konkursu ofert oraz wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są na stronie www.brody.info.pl oraz www.bip.brody.info.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Staszica 3 27-230 Brody, pok. 200, tel. 41-271 12 31. W sprawie konkursu można kontaktować się także przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 Druki niezbędne do przygotowania oferty opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

Poprawiony: piątek, 30 sierpnia 2013 12:48
 

Czy wiesz, że...

kapl-dziurkatastrofalna powódż w 1903r. zniszczyła tamę i wszystkie urządzenia fabryczne w Brodach? Jedną z Konsekwencji kataklizmu był rozwój chorób, w tym malarii. Miejscowa legenda głosi, że epidemię powstrzymała interwencja św. Jana Nepomucena, którego figurę umieszczono w kapliczce we wsi Dziurów. Imię świętego nosi jedna z ważniejszych ulic tej miejscowości.