Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 23 kwietnia 2021 07:26

W związku z rozstrzygnięciem II edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2021 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na podstawie Zarządzenia nr 61/2021 Wójta Gminy Brody z dnia 16.04.2021 r. przyznane zostały dotacje jak w tabeli poniżej.

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta z Gminą Brody, zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy. W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej należy dołączyć zaktualizowaną ofertę z kosztorysem, harmonogramem i opisem zadania. Na otwarty konkurs nadesłano trzy oferty od trzech stowarzyszeń. Dokumenty te analizowała ją komisja do spraw rozpatrywania ofert powołana na podstawie Zarządzenia nr 58/2021 Wójta Gminy Brody z dnia 08.04.2021 r. Komisja jednogłośnie stwierdziła, że Oferta Stowarzyszenia Profilaktyczno-Społecznego „Rodzina" z Brodów nie spełniła warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie. Wydano opinię by nie przyznawać dotacji tej organizacji. Pozostałe oferty spełniły warunki stawiane ustalone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. (załącznik do Zarządzenia nr 1 do 243/2020 Wójta Gminy Brody z dnia 14.12.2020r.). Pani Wójt Gminy Brody przyznała dotacje jak w poniższej tabeli.

Nr za da-nia:

Rodzaj zadania do realizacji
w 2020 roku (na podst. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert):

Nazwa zadania do realizacji w 2020 r.
(na podst. oferty)

Kwota dotacji Gminy Brody:

Nazwa oferenta

Termin realizacji zadania określony przez oferenta:

1

Działalność szkoleniowa, Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody – dotyczy dyscyplin: piłka siatkowa i tenis stołowy.

Piłka siatkowa i tenis stołowy Barchan Krynki

4 000,00 zł

Stowarzyszenie Barchan Krynki, Krynki ul. Długa 111, 27-230 Brody

Od 22.04.2021r. do 17.12.2021r.

2

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych i pomoc psychologiczną dla mieszkańców gminy Brody

Profilaktyka uzależnień w gminie Brody.

 18 000,00 zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Azyl” ul. Starachowicka 9, 27-230 Brody

Od dnia podpisania umowy do 17.12.2021r.

   

Suma:

 22 000,00 zł    

Przydatne druki można pobrać z Biuletunu Informacji Publicznej UIrzędu Gminy Brody.

Poprawiony: piątek, 23 kwietnia 2021 07:49
 

Czy wiesz, że...

fascynacja-mprzy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach dzaiałają cztery zespoły śpiewacze, dwie grupy taneczne oraz Gminna Orkiestra Dęta?

elektronik sigara