Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu pierwszego otwartego konkursu ofert w 2024 r.

W związku z rozstrzygnięciem I edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2024 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na podstawie Zarządzenia nr 21/2024 Wójta Gminy Brody z dnia 21.07.2023 r.,  przyznane zostały dotacje jak w tabeli poniżej. 

Nr zadania: Rodzaj zadania 
(na podst. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert):
Nazwa zadania do realizacji w 2024 r. 
(na podst. oferty)
Kwota dotacji Gminy Brody: Nazwa oferenta Termin realizacji zadania określony przez oferenta:
1 Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz  uczestnictwo w zawodach Świętokrzyskiej A Klasy (lub wyższej kategorii), organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach. Naszą pasją jest piłka nożna 57 000,00 zł Stowarzyszenia Sportowe „Kamienna” w Brodach, ul. Radomska 34 27-230 Brody Od dnia podpisania umowy do 30.06.2024r.
2 Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody Szkolenia piłkarskie w Gminie Brody 3 500,00 zł Stowarzyszenie Klub Sportowy „Wodnik” Styków ul. Świętokrzyska 78 27-230 Styków Od 
01.03.2024 do 01.12.2024 r.
Piłka nożna Barchan Krynki 2 000,00 zł Stowarzyszenie  Barchan Krynki, ul. Długa 111 27-230 Krynki Od
01.03.2024 do
31.10.2024 r.
3 Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki. Działalność sportowa LKB „Rudnik” w 2024 r. 15 000,00 zł Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” ul. Ostrowiecka 27; 27-230 Rudnik Od
10.02.2024 do
17.12.2024 r.
4 Działalność szkoleniowa,  Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie wędkarstwa rzutowego. Wędkarstwo rzutowe – udział w zawodach i uzupełnienie sprzętu sportowego – etap I 5 000,00 zł Stowarzyszenie Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach ul. Warszawska 34A lok. 31, 25-312 Kielce Od dnia 25.02.2024 do 15.12.2024 r.
5 Działalność szkoleniowa,  Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody – dotyczy dyscyplin: piłka siatkowa i tenis stołowy. Piłka siatkowa i tenis stołowy Barchan Krynki 4 000,00 zł Stowarzyszenie  Barchan Krynki, ul. Długa 111 27-230 Krynki Od
01.03.2024
do
17.12.2024 r.
6 Wspieranie wydawania artykułów żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Brody Wspieranie wydawania artykułów  żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Brody 4 000,00 zł Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności, al. 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Od dnia podpisania umowy do 17.12.2024 r.
7 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym 18 000,00 Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Azyl” ul. Starachowicka 9 27-230 Brody Od
dnia podpisania umowy
do
30.04.2024 r.
    Suma:  108 500,00 zł    

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określą umowy zawarte
z Gminą Brody, zgodna ze wzorem określonym w  Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 
z dnia 2018.10.29). Zawarcie umów na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia 
o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.  Na otwarty konkurs nadesłano dziewięć ofert od siedmiu stowarzyszeń. Rozpatrywała ją komisja powołana Zarządzeniem Nr  19/2024 Wójta Gminy Brody z dnia 07.02.2023 r. 

Przydatne druki są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności