Herb Gminy Brody z napisem "Gmina Brody"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji 
i rosnących cen energii. Będzie on wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, przysługuje dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać:

 • na piśmie,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).
 • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, tel. 41 271-01-91.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności