Jak uzyskać zapomogę? Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 10 sierpnia 2012 10:30

dach-uszkodzenia-minW odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców prezentujemy procedurę udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa w przypadku uszkodzenia dachu budynku, które wystąpiło w czasie huraganowych wiatrów.

 

1.  Poszkodowany składa wniosek do Urzędu Gminy o oszacowanie powstałych strat.
2.  Komisja niezwłocznie przystępuje do oszacowania strat, rekomenduje się udział w niej pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, który jednocześnie sporządza wywiad środowiskowy.
3.   Komisja sporządza na miejscu protokół z oszacowania strat w dwóch egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu przez członków Komisji i poszkodowanego pozostaje u poszkodowanego.
4.  Poszkodowany składa wniosek do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie pomocy finansowej wraz z protokołem oszacowania strat.
5. Kierownik ośrodka niezwłocznie wydaje decyzję administracyjną i przekazuje środki zainteresowanemu.
6.   Łączna wysokość środków finansowych przyznanych na naprawę poszycia dachowego nie może przekroczyć wysokości kosztów niezbędnych do usunięcia skutków tego zdarzenia.
W przypadku podjęcia decyzji przez poszkodowanego o całkowitej wymianie częściowo uszkodzonego poszycia dachowego wysokość pomocy nie może przekroczyć wartości naprawy uszkodzonej części i jednocześnie nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.
7.   Z otrzymanych środków finansowych w formie pomocy poszkodowany powinien rozliczyć poniesione wydatki w formie rachunków lub faktur.
Każda decyzja administracyjna dotycząca przyznania pomocy finansowej może podlegać weryfikacji i kontroli.
Procedura jest zgodna z Zasadami Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 2012 roku BUSKŻ-III-5941-45/2012 w sprawie udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych służy uszczegółowieniu czynności prowadzonych w celu udzielania skutecznej i sprawnej pomocy.

Poprawiony: piątek, 10 sierpnia 2012 10:45