Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 26 października 2020 08:21

Wójt Gminy Brody, na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

Lp.

Nr
działki

 Pow.

w ha

 Opis nieruchomości

położenie

 Przeznaczenie w planie miejscowym

Wysokość

rocznego czynszu dzierżawnego

w zł                 i termin

wnoszenia

opłat

Nr księgi

wieczystej

Uwagi

1

2

1072

1073

0,0700

0,0400

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w miejscowości Krynki przy ul.Pastwiska

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zatwierdzonym Uchwałą nr II/12/2020 Rady Gminy w Brodach z dnia 18 lutego 2020r, nieruchomość oznaczona jest symbolem ZN – tereny zieleni naturalnej, oraz KDL1 – tereny dróg gminnych klasy lokalnej.

 

50,00 zł

Czynsz zwolniony
z podatku VAT

Czynsz roczny płatny
w terminie do 15 grudnia każdego roku.

KI1H/00046546/6

Dzierżawa z przeznaczeniem pod uprawy rolne

UWAGA:

  1. Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany wysokości średniej ceny skupu żyta określonej w komunikacie Prezesa GUS za 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy lub w przypadku zmiany prawa miejscowego. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
  2. Podania – oferty należy składać w Urzędzie Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3,
  3. Okres zawarcia umowy dzierżawy – 3 lata.
  4. Dzierżawca zobowiązany jest również do opłacania podatku od wydzierżawionego gruntu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, od dnia 26.10.2020 r. do dnia 16.11.2020 r., a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu www.brody.info.pl. i www.bip.brody.info.pl. Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.