Ogłoszenie Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 20 października 2020 07:44

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 65 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490),

Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Położenie nieruchomości

(miejscowość)

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Cena netto gruntu do pierwszego przetargu w zł.

STYKÓW

przy ul. Starotorze

obręb 0015

gmina Brody

powiat starachowicki

Działka nr 2/20

o powierzchni
0,4551 ha

Księga wieczysta nr

KI1H/00019711/6

prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Starachowicach.

150 000,00 zł

(słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy   00/100)

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/41/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.06.2016 r. oraz zmianą zatwierdzoną Uchwałą Nr XI/71/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 28.09.2016 r. przedmiotowa działka przeznaczona jest dla zabudowy związanej z działalnością gospodarczą. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana i nieogrodzona. Kształt działki w miarę regularny, teren
w miarę płaski. Na działce w części znajdują się samosiejki, zadrzewienia i zakrzewienia oraz słup energetyczny. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci uzbrojenia terenu: sieci energii elektrycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Sieć gazowa w dalszej odległości. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Do działki ew. nr 2/20 należy zapewnić dostęp do drogi publicznej, poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Działka leży na obrzeżu miejscowości, ok. 1,2 km od drogi krajowej nr 42, około 6,7 km od Urzędu Gminy w Brodach oraz ok. 9,5 km od miasta powiatowego Starachowice. W odległości ok. 50 km od gminy leżą Kielce
i Radom.

 • Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2278 ze zm.)
 • Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15.000,00 zł. (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100), tytułem wadium przetargowe na nieruchomość w Stykowie – działka nr 2/20
 • Nabywcy nabywają nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Brody nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu faktycznego na dzień sporządzenia umowy, a ewentualne rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu sprzedaży wskazanym w umowie sprzedaży, a stanem faktycznym nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń przez kupujących względem sprzedającego i tym samym wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.
 • Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 19.10.2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.11.2020 r. godzina 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody, przy ul. St. Staszica 3, sala nr 102. Cena wywoławcza nieruchomości - 150 000,00 zł. (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) Do wylicytowanej ceny sprzedaży, doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Wadium w pieniądzu PLN w kwocie 15 000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Brody numer 21 8518 0006 2003 0021 5039 0001 Bank Spółdzielczy w Starachowicach.
Termin wpłaty wadium upływa w dniu 20.11.2020 r.
O upływie terminu wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 • oryginału dowodu wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego właściwy dla danego podmiotu i dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot, oraz wypisu z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy, numer NIP,
 • odpowiednie pełnomocnictwa jeśli uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną lub prawną
 • z poświadczeniem własnoręczności podpisu,
 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia przetargu oraz z warunkami przetargu, akceptuje je w całości bez zastrzeżeń.
 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym oraz z granicami nieruchomości.
 • w przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli, lub przez współmałżonków i w przetargu powinni uczestniczyć współmałżonkowie lub współwłaściciele.

Licytacji podlega cena wywoławcza nieruchomości gruntowej. Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto. Kwota wadium wniesiona w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Gmina Brody zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości gruntowej o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.brody.info.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody www.bip.brody.info.pl
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. (041) 271-12-31. wew. 220, 223

Poprawiony: wtorek, 20 października 2020 08:12