Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach o zasięgu stref ASF

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach o zasięgu stref ASF PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
wtorek, 13 października 2020 14:47

glowne-M-asf-pow-star   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach informuje, że zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) o 2020/1330 z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/ 709/ UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich oraz w związku ze stwierdzeniem afrykańskiego pomoru świń w dwóch gospodarstwach trzody chlewnej w powiecie lipskim w miejscowościach: Jaworska Wola -gm. Sienno i Pawliczka - gm. Rzeczniów, nastąpiła zmiana zasięgów poszczególnych stref.


• obszar zagrożenia (strefa .niebieska) -wymieniony w części III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji IUE) 2020/1330, część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy w powiecie starachowickim.

• obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona) - wymieniony w części II załącznika do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/1330 :

- część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy

- część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno-wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

• obszar ochronny (strefa żółta) wymieniony w części I załącznika do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/1330 :
- gmina Wąchock,
- część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i
- część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary, a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno-wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

Obszarem wolnym od ASF pozostają tereny miasta i gminy Starachowice, gminy Pawłów oraz nie wymieniony powyżej obszar gminy Brody obejmujący miejscowości Jabłonna i Kuczów - od drogi nr 42 do granic z gminą Pawłów.

W związku z powyższym przypominam o zasadach jakie obowiązują w przypadku pozyskiwania mięsa dzików i świń na użytek własny oraz przemieszczaniu świń na obszarach objętych restrykcjami.

Mięso dzików odstrzelonych na terenie obszarów objętych restrykcjami z powodu ASF :
Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym (część I załącznika - strefa żółta), jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:
• punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny,
• innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

Każdy odstrzelony dzik na obszarze objętym ograniczeniami (część II załącznika - strefa czerwona) oraz na obszarze zagrożenia (część III załącznika - strefa niebieska) jest niezwłocznie, w całości, niewypatroszony dostarczany do położonego na tym samym obszarze:
• punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny,
• innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej,
w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.
Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na ww. obszarach mogą opuścić ww. obiekty, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF.
Tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń. Próbki do badania w kierunku włośni powinny zostać pobrane dopiero po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF.
Zabronione jest wysyłanie poza obszary wymienione mięsa dzików i produktów z niego wytworzonych, pozyskanych od dzików odstrzelonych na obszarze objętym ograniczeniami (część II załącznika - strefa czerwona) i obszarze zagrożenia (część III załącznika - strefa niebieska) - pomimo wyniku ujemnego na ASF.
Dozwolone jest wysyłanie poza obszar odstrzału, na terenie Polski mięsa dzików i produktów z niego wytworzonych, odstrzelonych na obszarze ochronnym (część I załącznika - strefa żółta) po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF.

Ponadto informuję, że w poszczególnych strefach zlokalizowane są chłodnie PIW Starachowice do przetrzymywania odstrzelonych dzików, do czasu otrzymania wyników badań ASF:
• chłodnia w strefie ochronnej (żółtej)., która przyjmuje dziki odstrzelone w tej strefie, znajduje się w miejscowości : Krynki, ul. Starachowicka 55, 27-230 Brody (Ośrodek Wypoczynkowy „Oczko")
• chłodnia w strefie objętej ograniczeniami (czerwonej), która przyjmuje dziki odstrzelone w tej strefie, znajduje się w miejscowości : Ostrożanka 12, 27-220 Mirzec
• chłodnia w strefie zagrożenia (niebieskiej) - w trakcie ustalania lokalizacji (prawdopodobnie leśniczówka w Zawałach)

Ponadto w strefie ochronnej (żółtej) funkcjonuje chłodnia zlokalizowana w Wąchocku, ul. Św. Rocha 30, 27-215 Wąchock należąca do Koła Łowieckiego nr 1 'ŁOŚ" Starachowice.

Ubój świń na użytek własny w gospodarstwie zlokalizowanym na terenie obszarów objętych restrykcjami z powodu ASF jest dozwolony pod warunkiem, że:
• świnie przebywają w gospodarstwie minimum 30 dni przed ubojem,
• świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii,
• mięso pozyskane od tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu,
• zostaną pobrane próbki do badania laboratoryjnego na obecność wirusa ASF:

- na terenie obszaru zagrożenia (część III załącznika - strefa niebieska) -obowiązkowo,
- na terenie obszaru ochronnego (część I załącznika - strefa żółta) oraz objętego ograniczeniami (część II załącznika - strefa czerwona) - jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.
• zabrania się w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym (część I załącznika - strefa żółta), obszarze objętym ograniczeniami (część II załącznika
- strefa czerwona) oraz obszarze zagrożenia (część III załącznika - strefa niebieska) prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.
Bez zmian pozostaje obowiązek zgłaszania zamiaru przeprowadzenia uboju na użytek własny do Powiatowego Lekarza Weterynarii - minimum 24 godz. przed ubojem. Termin zgłaszania uboju zwierząt do ARiMR w strefach objętych ograniczeniami, wynosi 48 godzin (2 dni) od zdarzenia.

Przemieszczanie świń z obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) i zagrożenia (strefa niebieska) jest dopuszczone jeżeli w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie żadna świnia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa z gospodarstw położonych na obszarach wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, a przemieszczane świnie przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni poprzedzających przemieszczenie lub od dnia urodzenia oraz zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń w okresie 7 dni przed dniem przemieszczenia i uzyskano ujemny wynik tego badania.

Jednocześnie informuję, że lekarzami uprawnionymi do przeprowadzania badania przeduboj owego i poubojowego świń na użytek własny z terenu powiatu starachowickiego są poniżej wymienieni lekarze weterynarii:
• lek. wet. Grzegorz Chmura vel Chmurzyński - tel.: 603311634
• lek. wet. Marcin Mandziak - tel.: 504687548
• lek. wet. Artur Wancerz - tel: 608487019

Przypominamy adres zakładki na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii z aktualnymi mapami obszarów objętych restrykcjami: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/  celem przeprowadzenia szczegółowej analizy poszczególnych obszarów znajdujących się na terenie powiatu starachowickiego.

 

W załączniku do pobrania oficjalne pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach w formacie PDF:
-Kliknij aby pobrać załącznik

 Mapy poszczególnych stref ASF do pobrania w załączniku PDF:
-Kliknij aby pobrać załącznik

Mapy poszczególnych stref ASF:

 

 

Poprawiony: wtorek, 13 października 2020 15:35
 

Czy wiesz, że...

dyslokacjajednym z ciekawych zjawisk geologicznych w północnej części województwa świętokrzyskiego jest tzw. dyslokacja Wąchocko - Rudzka? Rzeka Kamienna niejako odgradza różne formy geologiczne. Prawy (południowy) brzeg rzeki stanowią utwory dolnego i środkowego triasu, natomiast wzdłuż lewego brzegu zalegają skały dolnej jury.

elektronik sigara