Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
poniedziałek, 11 maja 2020 07:45

   ZARZĄDZENIE NR 73/2020 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 30.04.2020 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we wsi Styków, stanowiącej część działek nr 3/9 i 258/3 i ogłoszenia wykazu obejmującego tą część nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. dz. U. Z 2020 r., poz 65) oraz Uchwały Nr V/36/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 kwietnia 2020 roku zarządza się, co następuje:

§1
Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres pięciu lat część nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1,3200 ha położonej w Stykowie, gmina Brody oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3/9 o powierzchni 10,3708 ha
oraz nr 258/3 o powierzchni 0,5090 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00025242/2, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach oraz propagowanie aktywności
lokalnej mieszkańców.
§2
1. Zatwierdza się i ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia, a obejmujący nieruchomość wskazaną w §1.
2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, a także opublikowaniu na stronie internetowej www.brody.info.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
www.bip.brody.info.pl
3. Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat starachowicki, ukazującej się nie rzadziej niż raz
w tygodniu.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierz się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brody

/-/ Marzena Bernat

Wykaz nieruchomości do pobrania w formacie pdf w załączniku poniżej:
-Kliknij aby pobrać załącznik.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 11 maja 2020 08:19
 

Czy wiesz, że...

fascynacja-mprzy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach dzaiałają cztery zespoły śpiewacze, dwie grupy taneczne oraz Gminna Orkiestra Dęta?

elektronik sigara