Ogłoszenie - oferta dotacji w trybie tzw. małych grantów Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 19 września 2019 13:34

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Profilaktyczno-Społecznego „Azyl", adres siedziby: ul. Starachowicka 9, 27-230 Brody, NIP: 664-21-42-130. REGON: 38 25 98 599; na realizację zadania pod nazwą: „Dowóz produktów żywnościowych dla osób potrzebujących". Do dnia 07.10.2019r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie.

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z dnia 2019.04.12), Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 18.09.2019r. Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Azyl", złożyło ofertę na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Kwota wnioskowanej dotacji wynosi 1 900 zł.
Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres co najmniej 7 dni roboczych w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl;
2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody - www.brody.info.pl;
3) w siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń.
Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Brody
ul. St. Staszica 3, lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3, 27- 230 Brody;
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Ofertę stowarzyszenia można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.