Strona Główna Ogłoszenia Nabór na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Nabór na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 09 lipca 2019 13:10

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy. Zatrudnienie: umowa na czas określony 5 lat. Nazwa i adres instytucji kultury: Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Radomska 34, 27-230 Brody.


1.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
a)Posiada obywatelstwo polskie,
b)Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)Cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e)Posiada wykształcenie wyższe,
f)Posiada co najmniej 5-letni staż pracy ,
g)Posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym - preferowane w instytucjach kultury,
h)Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.

2.Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest
konkurs:
1.Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w tym przede
wszystkim:
a)Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
c)Ustawy kodeks pracy,
d)Ustawy prawo zamówień publicznych,
e)Zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,
f)Gospodarkę finansową instytucji kultury.
2.Znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze.
3.Znajomość brodowskiego środowiska twórczego oraz organizacji pozarządowych właściwych ze
względu na rodzaj prowadzonej działalności CKiAL w Brodach.
4.Predyspozycje i zdolności menadżerskie oraz organizatorskie,
5.Umiejętności kierowania zespołem ludzkim,
6.Samodzielność i systematyczność,
7.Odporność na stres,
8.Komunikatywność.

3.Do głównych zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór, należy:
a)Zarządzanie CKiAL w Brodach, kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej jednostki,
b)Reprezentowanie CKiAL w Brodach na zewnątrz,
c)Tworzenie warunków do właściwej realizacji zadań statutowych,
d)Dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
e)Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy,
f)Właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi,
g)Pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych niż Organizator.

4.Wymagane dokumenty:
a)Wniosek z motywacją przystąpienia do konkursu,
b)Autorska, pisemna koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania CKiAL w Brodach
ze wskazaniem na możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych,
c)Kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (np. świadectwa pracy ,zaświadczenie o zatrudnieniu poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
d)Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e)Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
f)podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
g)podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h)podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienie funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U.z 2018 r., poz. 1458),
i)podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej
RODO,
j)podpisane oświadczenie, że kandydat zapoznał się z zasadami przechowywania dokumentacji
aplikacyjnej po zakończeniu procesu naboru,
k)podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach,
l)inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (w tym opinie i rekomendacje).

5.Termin i miejsce składania ofert:
a)Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przekazać w zamkniętej kopercie z podanym adresem
zwrotnym, nr telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach" na adres: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, w terminie do 09.08.2019r.
b)Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Brody po tym terminie nie będą rozpatrywane
(dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Brody).

6.Inne niezbędne informacje:
1.Na potrzeby niniejszego konkursu udostępnia się komplet dokumentów źródłowych niezbędnych do opracowania przez kandydatów „Koncepcji funkcjonowania Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach:
a. Aktualnie obowiązujący Statut CKiAL w Brodach,
b. Regulamin Organizacyjny CKiAL w Brodach,
c. Sprawozdanie finansowe CKiAL w Brodach za rok 2018,
d. Plan finansowy CKiAL w Brodach na rok 2019,
2.Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Brody powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.
3.Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem
formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowy kwalifikacyjne
z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
4.Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w terminie do 21 dni po upływie terminu ich
składania.
5.Konkurs przeprowadza się także w przypadku zgłoszenia jednej kandydatury.
6.Zakończenie konkursu przewiduje się do dnia 30.08.2019r.

 

Do pobrania:

Zarządzenie Wójta Gminy Brody

Regulamin naboru

Poprawiony: wtorek, 09 lipca 2019 13:31
 

Czy wiesz, że...

skwkrgłazy z rezerwatu "Skały w Krynkach" powstały z osadów dolnotriasowej rzeki, a zaledwie 2 km od  od rezerwatu, znajduje się odsłonięcie skał powstałych w podobnym okresie, lecz w środowisku morskim. Zobacz

elektronik sigara