Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 21 grudnia 2018 10:22

Wójt Gminy Brody ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Rozdział I
Cele i rodzaj zadań
§ 1.
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.).


§ 2.
Cele wymienione w § 1 będą realizowane w szczególności poprzez zlecenie zadania w zakresie:

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2019 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody: przezna-czonej na zadanie:

Termin realizacji zadania:

Wysokość środków publicznych przekazanych na zadanie tego samego rodzaju w
poprzednim roku:

Wspiera-nie i upow-szech-nianie kultury fizycznej

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz  uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

 55 000 zł

Od dnia podpi-sania umowy do 17 grudnia 2019 roku.

Stow. „Kamienna” Brody  95000 zł.

2

Szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy Brody

5 000 zł

Stow. „Czarni Ruda”: 3 181,00 zł;

3

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki.

15 000 zł

Stow. Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” w Rudniku – 18 000 zł.

4

Działalność szkoleniowa,  Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie wędkarstwa rzutowego.

5 000 zł

Polski Związek Wędkarski  O/Kielce – 7000 zł

5

Działalność szkoleniowa,  Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody – dotyczy dyscyplin: piłka siatkowa i tenis stołowy.

4 000 zł

Stow. „Barchan” Krynki  - 4000 zł.

Łączna suma przewidywanych środków na dotacje: 

84 000 zł

 

§ 3.

Na realizację zleconego zadania publicznego Gminy Brody w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przeznacza się środki finansowe do kwoty ogółem:  84 000 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

 

Rozdział II

Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy. 

§ 4.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i inne podmioty zgodnie z zapisem art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.).

§ 5.

1.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 14 stycznia 2019r.
oferty w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3 (decyduje data wpływu).

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w  Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300). Zadania w ofercie powinny być zgodne z: rocznym programem współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  wolontariacie w 2019 roku;

Potrzebne dokumenty pobrać można w urzędzie oraz na stronie:   www.bip.brody.info.pl .

2.  Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

3. Zgłoszenie oferty, która spełnia warunki merytoryczne, nie gwarantuje uzyskania wnioskowanej dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

4. Na konkurs mogą być składane wyłącznie oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych w rozumieniu zapisów art. 11 ustawy o pożytku  publicznym i wolontariacie.

5. Oferent przystępujący do konkursu nie powinien prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty.

 

§ 6.

Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

 

§ 7.

Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.).

 

Rozdział III

Kryteria i tryb wyboru ofert. 

§ 8.

Ocena formalna

1.    Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy.

Analizowane będzie czy oferta jest kompletna i czy została złożona na obowiązującym formularzu i w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty należy wypełniać pismem drukowanym, maszynowym lub komputerowo. Do oferty powinny być dołączone załączniki:

a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - zgodny ze stanem aktualnym  (pozycja obowiązkowa),

b) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów) - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (nieobowiązkowo);

c) umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),

d) ewentualne referencje.

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na różne zadania, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do której oferty dołączone są wymagane dokumenty.

 

2.  Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią

      oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. Nie spełnienie tego

      wymogu spowoduje uznanie oferty za nieważną i niekompletną.

3. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

      Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie pozostają bez rozpatrzenia.

 

§ 9.

Ocena merytoryczna.

 1. Oferty rozpatrzone pod względem formalnym są zbiorczo przekazywane do Komisji Konkursowej, która ocenia oferty i przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji. Komisja konkursowa przydziela każdej ofercie punkty na podstawie poniższych kryteriów:

a)            celowość projektu opisanego w ofercie: 0-4 pkt.,

b)            analiza kosztów realizacji projektu  : 0-4 pkt.;

c)            zakładany rezultat projektu: 0-4pkt.;

d)            zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na rzetelną realizację zadania: 0-4pkt.;

e)            dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z dotacji samorządowych: 0-4 pkt.;

f)             procentowa wartość środków finansowych własnych w stosunku do wartości zadania: 0-4pkt.

Dotację otrzyma ten oferent, który uzyska większą sumę punktów. Istnieje możliwość przyznania dla dotacji dla więcej niż jednego oferenta w ramach jednego zadania.

 

§ 10.

 1. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie Zarządzenia.
 2. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
 3. Do Zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 

Rozdział IV

Warunki realizacji zadania publicznego.

§ 11.

Zarządzenie Wójta o udzieleniu dotacji jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy został określony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300). Powyższy wzór umowy można pobrać w urzędzie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl .

 

§ 12.

Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

 1. korekty kosztorysu projektu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia (w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana),
 2. Podpisania lub przesłania pisma o odmowie podpisania umowy ze  zleceniodawcą
  (wraz z uzasadnieniem) w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dotacji.
 3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadań publicznych,

sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w został określony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300). Powyższy wzór sprawozdania można pobrać w urzędzie gminy na stronie: www.bip.brody.info.pl

 

Rozdział V

Kontrola wykorzystania dotacji.

§ 13.

1.       Gmina Brody zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania.

2.       Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 -19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3.       Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

4.       Gmina Brody może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 

 

§ 14.

1.       Dotowany podmiot, zobowiązany jest do:

a)   wyodrębnienia w ewidencji księgowej i finansowej środków otrzymanych na realizację umowy

b) dostarczenia dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem

     kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji

    z nią związanej.

 

§ 15.

1.       Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy dotowanym podmiotem a Gminą Brody. 

 

 

Rozdział VI

Informacja dodatkowa.

§ 16.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:

1.       Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brody z siedzibą:

ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, tel. 41 271 12 31, adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ww. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych.

2.       Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) i będzie odbywać się w celu realizacji działań związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego przeprowadzanym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.        Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu a następnie przechowywane w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

4.       Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa

5.       Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania   na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. 

6.       Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niewłaściwego przetwarzania   danych osobowych.

7.       Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne.

 

§ 3.

Na realizację zleconego zadania publicznego Gminy Brody w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przeznacza się środki finansowe do kwoty ogółem:  88 000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

 

Rozdział II

Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy. 

§ 4.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i inne podmioty zgodnie z zapisem art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.).

§ 5.

1.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 14 stycznia 2019r.
oferty w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3 (decyduje data wpływu).

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w  rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29). Zadania w ofercie powinny być zgodne z: rocznym programem współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  wolontariacie w 2019 roku;

Potrzebne dokumenty pobrać można w urzędzie oraz na stronie:   www.bip.brody.info.pl .

2.  Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

3. Zgłoszenie oferty, która spełnia warunki merytoryczne, nie gwarantuje uzyskania wnioskowanej dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

4. Na konkurs mogą być składane wyłącznie oferty na wspieranie realizacji zadań publicznych w rozumieniu zapisów art. 11 ustawy o pożytku  publicznym i wolontariacie.

5. Oferent przystępujący do konkursu nie powinien prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty.

 

§ 6.

Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

 

§ 7.

Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.).

 

Rozdział III

Kryteria i tryb wyboru ofert. 

§ 8.

Ocena formalna

1.    Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy.

Analizowane będzie czy oferta jest kompletna i czy została złożona na obowiązującym formularzu i w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty należy wypełniać pismem drukowanym, maszynowym lub komputerowo. Do oferty powinny być dołączone załączniki:

a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - zgodny ze stanem aktualnym  (pozycja obowiązkowa),

b) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów) - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (nieobowiązkowo);

c) umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),

d) ewentualne referencje.

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na różne zadania, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do której oferty dołączone są wymagane dokumenty.

 

2.  Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią

      oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. Nie spełnienie tego

      wymogu spowoduje uznanie oferty za nieważną i niekompletną.

3. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

      Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie pozostają bez rozpatrzenia.

 

§ 9.

Ocena merytoryczna.

 1. Oferty rozpatrzone pod względem formalnym są zbiorczo przekazywane do Komisji Konkursowej, która ocenia oferty i przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji. Komisja konkursowa przydziela każdej ofercie punkty na podstawie poniższych kryteriów:

a)            celowość projektu opisanego w ofercie: 0-4 pkt.,

b)            analiza kosztów realizacji projektu  : 0-4 pkt.;

c)            zakładany rezultat projektu: 0-4pkt.;

d)            zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na rzetelną realizację zadania: 0-4pkt.;

e)            dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z dotacji samorządowych: 0-4 pkt.;

f)             procentowa wartość środków finansowych własnych w stosunku do wartości zadania: 0-4pkt.

Dotację otrzyma ten oferent, który uzyska większą sumę punktów. Istnieje możliwość przyznania dla dotacji dla więcej niż jednego oferenta w ramach jednego zadania.

 

§ 10.

 1. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie Zarządzenia.
 2. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
 3. Do Zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 

Rozdział IV

Warunki realizacji zadania publicznego.

§ 11.

Zarządzenie Wójta o udzieleniu dotacji jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy został określony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29 z późn. zm.). Powyższy wzór umowy można pobrać w urzędzie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl .

 

§ 12.

Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

 1. korekty kosztorysu projektu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia (w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana),
 2. Podpisania lub przesłania pisma o odmowie podpisania umowy ze  zleceniodawcą
  (wraz z uzasadnieniem) w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dotacji.
 3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadań publicznych,

sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w został określony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057 z dnia 2018.10.29 z późn. zm.). Powyższy wzór sprawozdania można pobrać w urzędzie gminy na stronie: www.bip.brody.info.pl

 

Rozdział V

Kontrola wykorzystania dotacji.

§ 13.

1.       Gmina Brody zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania.

2.       Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 -19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3.       Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

4.       Gmina Brody może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 

 

§ 14.

1.       Dotowany podmiot, zobowiązany jest do:

a)   wyodrębnienia w ewidencji księgowej i finansowej środków otrzymanych na realizację umowy

b) dostarczenia dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem

     kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji

    z nią związanej.

 

§ 15.

1.       Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy dotowanym podmiotem a Gminą Brody. 

 

 

Rozdział VI

Informacja dodatkowa.

§ 16.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:

1.       Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brody z siedzibą:

ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, tel. 41 271 12 31, adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ww. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych.

2.       Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) i będzie odbywać się w celu realizacji działań związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego przeprowadzanym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.        Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu a następnie przechowywane w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

4.       Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa

5.       Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania   na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. 

6.       Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niewłaściwego przetwarzania   danych osobowych.

7.       Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne.

 

 

Ogłoszenie niniejsze stanowi załącznik nr 1 do do Zarządzenia nr 218/2018 Wójta Gminy Brody z dnia  20.12.2018 r.

 

Załączniki związane z konkursem można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.