Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie o przetargu

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie o przetargu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 13 listopada 2018 11:21

Wójt Gminy Brody, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 121 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490) ogłsza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Położenie nieruchomości

(miejscowość)

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków

Numer księgi wieczystej

Cena netto gruntu do pierwszego przetargu w zł.

STYKÓW,

przy
ul. Starotorze

gmina Brody,

powiat starachowicki.

Działka nr 2/18,

obręb 0015

o powierzchni 0,2485 ha,

rodzaj użytku gruntowego:

Lzr/Ps VI – grunty zadrzewione
i zakrzewione.

Księga wieczysta nr

KI1H/00019711/6

prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Starachowicach.

53 005,00 zł

(słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące, pięć złotych 00/100)

Przeznaczenie i opis nieruchomości

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, dla miejscowości Styków zatwierdzonym Uchwałą nr VII/41/2016 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą nr XI/71/2016 z dnia 28 września 2016 r, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1.P. Przeznaczenie podstawowe – lokalizacja obiektów i urządzeń związanych
z działalnością gospodarczą, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową w formie budynków jednorodzinnych wolnostojących oraz w formie lokali wbudowanych w obiekty usługowe - przeznaczonych dla właścicieli obiektów.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta drzewami i krzakami samosiejkami oraz trawą, teren lekko pochyły w kierunku południowym. Obsługa komunikacyjna może być zapewniona istniejącą w ewidencji drogą o nieuregulowanym stanie prawnym, która w rzeczywistości nie istnieje, w bezpośrednim sąsiedztwie trakcji kolejowej i boiska sportowego.

 • Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2278)
 • Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 300,00 zł. (słownie złotych: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100), tytułem wadium przetargowe na nieruchomość w Stykowie – działka nr 2/18.
 • Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Nabywcy nabywają nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Brody nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu faktycznego na dzień sporządzenia umowy, a ewentualne rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu sprzedaży wskazanym w umowie sprzedaży, a stanem faktycznym nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń przez kupujących względem sprzedającego i tym samym wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.
 • Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 30.10.2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2018 r. o godzinie 10 00 w siedzibie
Urzędu Gminy Brody, przy ul. St. Staszica 3, Sala konferencyjna na parterze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 53 005,00 zł.

(słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące, pięć złotych 00/100)

Do wylicytowanej ceny sprzedaży, doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Wadiumw pieniądzu PLN w kwocie 5 300,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 113 lub nakonto Urzędu Gminy Brody numer 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział Starachowice. Termin wpłaty wadium upływa w dniu 07.12.2018 r.
O upływie terminu wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać oraz okazać Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 • oryginał dowodu wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającej wpisom do rejestrów - aktualny wypis z KRS lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, numer NIP,
 • odpowiednie pełnomocnictwa jeśli uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną lub prawną,
 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia przetargu oraz
  z warunkami przetargu, akceptuje je w całości bez zastrzeżeń.
 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym oraz z granicami nieruchomości.
 • w przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli, lub przez współmałżonków i w przetargu powinni uczestniczyć współmałżonkowie lub współwłaściciele.

Licytacji podlega cena wywoławcza nieruchomości gruntowej. Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości objęta jest podatkiem VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto lub w kasie urzędu.

Kwota wadium wniesiona w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Gmina Brody zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości gruntowej o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty wylicytowanej ceny brutto nieruchomości do dnia zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych związanych z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, gdy zgoda ta jest wymagana.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.brody.info.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej UG Brody www.bip. brody.info.pl

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami - pokój nr 209, tel. (041) 271-12-31. wew. 220.

 

WÓJT GMINY BRODY

                                                                                                                           Marzena Bernat

Poprawiony: wtorek, 13 listopada 2018 12:37
 

Czy wiesz, że...

macieknajwiększym drzewem w gminie Brody jest dąb "Maciek". Owód jego pnia  wynosi aż 7 metrów!

elektronik sigara