Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie - nieruchomość na sprzedaż

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie - nieruchomość na sprzedaż PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 17 września 2018 08:43

Wójt Gminy Brody na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/18, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

wykaz-nieruchomosci-gmina-brody-stykow-starotorze

Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 30.10.2018 r.
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 30.10.2018 r.
W przypadku nie złożenia wniosku i oświadczenia w podanym terminie nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, od dnia 17.09.2018 r. do dnia 09.10.2018 r., a ponadto informację
o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brody, pokój nr 103 ( sekretariat).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209
lub tel. 041 271-12-31 wew. 220.

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

Poprawiony: poniedziałek, 17 września 2018 10:01
 

Czy wiesz, że...

kolo-wodnejuż w XVI wieku na rzece Kamiennej w Krynkach istniała zapora wodna? W1578r. funkcjonowały tu trzy koła wodne napędzające urządzenia hutnicze. Nie jest wykluczone, że  kuźnica realizowała szereg poważnych dostaw rządowych. Za te zasługi dzierżawca zakładu - Walenty Duracz został nobilitowany do stanu szlacheckiego.

elektronik sigara