URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 13 listopada 2017 10:16

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości KRYNKI ul. Pastwiska, gmina Brody, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Szczegółowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209, tel. (041) 271-12-31 wew. 220.

 

Wójt Gminy Brody na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

 

 

 

Lp.

 

 

Nr działki

 

 

Pow.

w ha

 

 

Opis nieruchomości

położenie

 

 

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wysokość

rocznego czynszu dzierżawnego

w zł                 i termin

wnoszenia

opłat

Nr księgi

wieczystej

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

 1

2

1072

1073

0,0700

0,0400

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w Krynkach przy
ul. Pastwiska

składająca się
z działek
nr 1072 i 1073

o łącznej powierzchni 0,1100 ha.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, zatwierdzonym uchwałą nr X/81/2009 Rady Gminy Brody
z dnia 27.11.2009 r.

nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym do zalesień oznaczonym symbolem – R/ZL

13,84 zł.

(słownie: trzynaście złotych 84/100)

Czynsz zwolniony
z podatkuVAT

Czynsz roczny płatny
w terminie do 15 grudnia każdego roku.

KI1H/00046546/6

Dzierżawa gruntu na cele rolnicze

 

UWAGA:
1. Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany wysokości średniej ceny skupu żyta określonej w komunikacie Prezesa GUS za 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
2. Podania – oferty należy składać w Urzędzie Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.
3. Okres zawarcia umowy dzierżawy – 3 lata.
4. Dzierżawca zobowiązany jest również do opłacania podatku od wydzierżawionego gruntu.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, od dnia 13.11.2017 r do dnia 05.12.2017 r, a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu www.brody.info.pl. i www.bip.brody.info.pl.
Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

Poprawiony: poniedziałek, 13 listopada 2017 10:22
 

Czy wiesz, że...

pudlingarniaw 1843 roku, w zakładzie metalurgicznym - tzw. pudlingarni oraz walcowni w Brodach pracowało 60 robotników? W ciągu roku przetapiano tu ok. 2 600 ton żelaza handlowego.

elektronik sigara