Konsultacje programu ochrony środowiska Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 29 września 2017 11:42

Ogłoszenie
o konsultacjach społecznych Projektu „Program ochrony środowiska dla gminy Brody na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024".

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych:

Projektu Program ochrony środowiska dla gminy Brody na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024".

1. Z treścią Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Brody na lata 2017-2020perspektywą do roku 2024", można zapoznać się:

w Urzędzie Gminy Brody w Zespole Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pokój nr 203, w godzinach pracy urzędu,
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem http://bip.brody.info.pl

2. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie do dnia 20 października 2017 r.:

pisemnej na adres Urząd Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, z dopiskiem na kopercie „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brody".
ustnie do protokołu w Zespole Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy w Brodach, pokój nr 203 w godzinach pracy tut. urzędu.
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.

4. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjiśrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Program ochrony środowiska i niezbędne formularze można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

Poprawiony: piątek, 29 września 2017 11:50