Ogłoszenie Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 12 czerwca 2017 11:24

Wójt Gminy Brody na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.2016.2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

ogloszenie-dzialka-gmina-brody 

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016. 2147 ze zm.), pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 25.07.2017 r.
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 25.07.2017 r. W przypadku nie złożenia wniosku i oświadczenia w podanym terminie nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, od dnia 12.06.2017r. do dnia 04.07.2017r., a ponadto informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brody, pokój nr 103 ( sekretariat). Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209 lub tel. 041 271-12-31 wew. 220.

Ogłoszenie niniejsze stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 77/2017 z dnia 01.06.2017 r.

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

Poprawiony: poniedziałek, 12 czerwca 2017 11:46