Obwieszczenie Wójta Gminy Brody o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 listopada 2009 00:00

PB. 7331/94/09

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią sieciową ścieków na działkach o numerach ewidencyjnych: 365/1, 367, 370/1, 370/2, 631/1, 613/4, 371, 674 i 368 w miejscowości Kuczów gm. Brody. 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98  poz.1071 z póź.zm.)

Zawiadamiam,

że w dniu 10.11.2009r. została wydana decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią sieciową ścieków na działkach o numerach ewidencyjnych: 365/1, 367, 370/1, 370/2, 631/1, 613/4, 371, 674 i 368 w miejscowości Kuczów gmina Brody

opracowanej na wniosek: F.W.H.U „PROJEKT” ul. Olszynowa 1, 27-200 Starachowice działającego w imieniu i na rzecz Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody.

 

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska pok. nr 116 tel. (41) 271-13-46 w godzinach urzędowania.


 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

 

 

Poprawiony: czwartek, 19 listopada 2009 12:24