Ogłoszenie II Otwartego Konkursu Ofert Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 12 października 2009 13:53

Wójt Gminy Brody

ogłasza II OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2009 roku.

 

I.  Rodzaj zadań:

Zadanie Nr 1.   Przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych - poprzez organizację spotkania promującego trzeźwy styl życia - przeznacza się kwotę  4 000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Zadanie Nr 2. Pomoc społeczna poprzez wspieranie wydawania produktów żywnościowych dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - przeznacza się kwotę  2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Powyższe zadania będą realizowane w okresie od 28 listopada do 17 grudnia 2009 r.

II. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a)    wartość merytoryczną projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg,

zgodność z niniejszym ogłoszeniem);

 1. koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów;
 2. udział kosztów ze środków własnych oferenta w kosztach zadania;
 3. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych

i rzeczowych;

 1. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu, w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Gminą Brody.

2. Zlecenie zadania i dotacja zostanie przyznana tej organizacji, która zapewni kompleksową realizację zadania i prawidłowe wykorzystanie środków publicznych.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa realizacji zadania.

 

IV. Termin  składania  ofert.

 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
 2. Do ofert należy dołączyć:
  1/  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),

2/  zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (ważne do 3 miesięcy od daty wystawienia),

3/  sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności

4/  zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON,

5/  numer konta bankowego,
6/  statut.

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3 (parter), w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty Konkurs Ofert”, określeniem podmiotu składającego ofertę oraz nazwą zadania - osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 13 listopada 2009r.
 2. Jedna oferta może dotyczyć realizacji tylko jednego zadania.
 3. Zadanie przedstawione w ofercie powinno być zgodne z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem  przeciwdziałania narkomanii. Programy powyższe pobrać można w urzędzie oraz na stronach: www.brody.info.pl (zakładka ogłoszenia / dla stowarzyszeń) www.ug.brody.samorzady.pl wraz z innymi materiałami potrzebnymi do sporządzenia wniosku.

V. Tryb i kryteria wyboru ofert.

 

 1. Do oceny ofert zgłoszonych do konkursu Wójt Gminy zatwierdza Regulamin otwartego konkursu ofert oraz powołuje Komisję konkursową
 2. Rozpatrzenia złożonych ofert dokonana będzie według kryteriów, o których mowa w art. 14 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,
  z późn. zm.) oraz zgodnie z  treścią Rozdziału V Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 r.
 3. Zlecenie zadania i dotacja zostanie przyznana tej organizacji, która zapewni kompleksową realizację zadania i prawidłowe wykorzystanie środków publicznych.
 4. Zgłoszenie oferty, która spełnia warunki merytoryczne, nie gwarantuje uzyskania wnioskowanej dotacji.
 5. Oferty na zadania w dziedzinie sportu przekazane zostaną do zaopiniowania przez Gminną Radę Sportu w Brodach.
 6. Pozostałe oferty na dotacje zadań sfery pożytku publicznego poddane zostaną pod opinię Zespołu Konsultacyjnego Do Spraw Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Brody.
 7. Jeżeli w ciągu  7 dni wspomniane wyżej gremia nie wydadzą stosownych opinii, to uznaje się że wszystkie złożone oferty uzyskały opinię pozytywną.

 

VI. Zasady przyznawania i kontroli wykorzystania dotacji.

 1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 -19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 3. Dotowany podmiot, zobowiązany jest do:

a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej i finansowej środków otrzymanych na realizację umowy

b) dostarczenia dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Brody.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp.) informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Brody.
 2. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w oraz zostaną opublikowane na stronach internetowych www.brody.info.pl oraz www.ug.brody.samorzady.pl
 3. Regulamin otwartego konkursu ofert oraz wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są na stronie www.brody.info.pl oraz www.ug.brody.samorzady.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Staszica 3 27-230 Brody,  pok. 200 tel. 041-271 12 31 wew 213. W sprawie konkursu można kontaktować się także przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Druki potrzebne do przygotowania oferty

Poprawiony: piątek, 23 października 2009 11:12