Czy wiesz jak pisać wnioski do programów unijnych? Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 05 października 2009 13:11

PROGRAM KONFERENCJI

„Finansowanie działalności oraz zarządzanie projektami”

Adres: Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku Kamiennej ul. Tysiąclecia 20

Data: 21 październik 2009  godz. 9.00 – 15.00

Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności tworzenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapraszamy do udziału osoby zatrudnione oraz nieaktywne zawodowo.

 

9.00 – 9.15  Otwarcie konferencji oraz promocja projektu „Wsparcie i rozwój ekonomii społecznej”.

- Ks. dr Andrzej Drapała Prezes Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie

 

9.15 – 11.00 III sektor w województwie świętokrzyskim, prezentacja możliwości rozwoju i dobrych praktyk

- Prowadzenie: Joanna Alberska

 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 13.00 Warsztaty szkoleniowe „Wniosek krok po kroku”

- warsztaty kształtujące umiejętność tworzenia projektów (formułowanie celów, działania, rezultaty i produkty, grupy odbiorców, budżet i harmonogram) w grupach obejmujących tematykę bezrobocie/ wychowanie/ zdrowie.

 

13.00-13.30 Przerwa na lunch

13.30 – 15.00 Warsztaty szkoleniowe cd.

15.00 Zakończenie spotkania.

 

Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat związanych z udziałem w warsztatach szkoleniowych. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletu dokumentów, na który składa się:

- formularz zgłoszeniowy,

- zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku osób pracujących, lub oświadczenie w przypadku osób nieaktywnych zawodowo.

- kserokopia dowodu osobistego.

Osobiście lub pocztą w Biurze Projektu, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce.

Organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w trakcie spotkania. Wszelkie informacje można uzyskać u koordynatora projektu – P. Justyna Strzelecka, tel. 041 366 94 02.

Formularz zgłoszeniowy oraz wzory zaświadczeń dostępne do pobrania na stronie internetowej www.nadziejarodzinie.org.pl/wires w zakładce „dokumenty do pobrania”.