Jak zdobyć dofinansowanie do szkolnej wyprawki? Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 06 sierpnia 2014 11:21

ksiazki-wyprawka-szkolna-2014-gmina-brody-mRusza kolejna edycja dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego. Z rządowego programu, skorzystać mogą uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III, VI szkół podstawowych. Termin składania wniosków upływa 5 września br.

Do uzyskania pomocy, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie. Na podstawie decyzji dyrektora szkoły, pomoc może być także udzielona uczniom z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę podaną wyżej.

Dotyczy to sytuacji np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Liczba uczniów którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów z klas objętych programem w całej gminie.

Bez względu na dochód, z dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, objęci są również uczniowie słabo widzący, niesłyszący, słabo słyszący, z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnością ruchową - w tym z afazją, z autyzmem - w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (to znaczy gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I) oraz gimnazjów.
Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia lub opiekuna prawnego). Dofinansowanie przyznawane będzie na podstawie złożonego wniosku do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2014.

Do pobrania:

Poprawiony: czwartek, 07 sierpnia 2014 08:30