Strona Główna Ogłoszenia Rusza nabór do przedszkoli

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Rusza nabór do przedszkoli PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 28 lutego 2014 14:34

gmina-brody-przedszkole-staw-kunowski-Stykow-nabor-mJuż można zapisywać dzieci do publicznych przedszkoli: w Stykowie i Stawie Kunowskim. W tej ostatniej placówce, od 19 do 21 marca będą tzw. "dni otwarte". Przedszkole można oglądać od godz. 7.00 do 15.30. Poniżej prezentujemy zasady rekrutacji maluchów do publicznych placówek.

 

ZASADY NABORU NA ROK SZKOLNY 2014 - 2015:

1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację na kolejny rok szkolny o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. Deklarację należy złożyć do dnia 01 marca 2014. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od 1 września nowego roku szkolnego.

2. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu. 

3. Naborem na nowy rok szkolny objęte są dzieci w wieku 3 i 4 lat (urodzone w 2010 i 2011roku).

4. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola tylko w szczególnych przypadkach.

 

KRYTERIA NABORU DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na terenie Gminy Brody.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 5, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

I ETAP REKRUTACJI

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie kandydata przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

w/w kryteria mają jednakową wartość

 

II ETAP REKRUTACJI

         W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria, określone przez Wójta Gminy Brody

         W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1. kandydat do przedszkola zamieszkuje na terenie Gminy Brody – 30pkt

2. oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy

   cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą

   działalność gospodarczą - 25 pkt                            

3. rodzeństwo kandydata jest już wychowankiem przedszkola – 20 pkt

4. kryterium wiekowe: dzieci przyjmowane są w kolejności od

   najstarszego do najmłodszego:

         4 latki – 10 pkt

         3 latki – 5 pkt

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH, DOŁĄCZONE DO WNIOSKU

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne niezbędne jest złożenie przez rodzica stosownych dokumentów.

Kryteria I Etapu:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz,. U. z 2011r. Nr. 127, poz.721, z póź. zmianami ).

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013r. poz 135 ze zm.)

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Kryteria II Etapu

W celu potwierdzenia spełnienia przez kandydata kryteriów określonych w drugim etapie postępowania:

1.i 4. zamieszkanie na terenie gminy oraz wiek dziecka sprawdza

   dyrektor przedszkola na podstawie wykazu z Wydziału Meldunkowego

2. potwierdzenie zatrudnienia – potwierdza zakład pracy rodzica na  

   wniosku o przyjęcie do przedszkola

3. rodzeństwo uczęszczające do przedszkola sprawdza dyrektor

   przedszkola.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Ustalono następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego:

Lp.

Rodzaj czynności  

Termin

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami

03.03.2014-31.03 2014

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

( na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i szkole)

do 15.04.2014

 

TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA WOLNE MIEJSCA:

Lp.

Rodzaj czynności  

Termin

1.

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami

11.04.2014 – 31.05.2014

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

( na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i szkole)

do 10.06. 2014

        

                      TRYB ODWOŁAWCZY

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Proszę również zamieścić informację o dniach otwartych, które odbędą się od 19-21.03. 2014r. w godzinach pracy przedszkola ( 7.00-15.30).

Poprawiony: środa, 12 marca 2014 14:55
 

Czy wiesz, że...

macieknajwiększym drzewem w gminie Brody jest dąb "Maciek". Owód jego pnia  wynosi aż 7 metrów!

elektronik sigara