URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 28 października 2013 15:10

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko".

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały nr XV/71/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko".

Projekt „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko" był wyłożony w terminie od 26.07.2013 do 27.08.2013. Z uwagi na wnioski, które wpłynęły w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu informujemy, iż do projektu studium wprowadzone zostały następujące zmiany:

W południowej części msc. Styków (przy projektowanej obwodnicy Stykowa) została usunięta strefa działalności gospodarczej z udziałem przemysłu oraz fragment strefy zabudowy mieszkaniowej intensywnej i usług nieuciążliwych. W miejsce usuniętych stref została przywrócona strefa upraw rolniczych.

W północnej części msc. Przymiarki (blisko graniczy z msc. Budy Brodzkie) strefa działalności gospodarczej bez udziału przemysłu oraz część strefy zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej z udziałem agroturystyki i indywidualnego budownictwa letniskowego zostały zmienione na strefę działalności gospodarczej z udziałem przemysłu.

W części tekstowej zmiany Studium oraz Prognozy oddziaływania na środowisko uwzględniono zapisy uchwały nr XXXV/617/13 z dnia 23.09.2013 r., dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2013r. poz. 3309.

Projekt „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko" zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2013r. do 11.12.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody. - ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pok. nr 115 w godzinach od 7.30 do 15.15.

Projekt dostępny będzie również na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4.12.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, pok. nr 102 o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium na piśmie, a zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i www.brody.info.pl bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brody.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.01.2014r.

Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

 

Dokumenty do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

 

Czy wiesz, że...

dyslokacjajednym z ciekawych zjawisk geologicznych w północnej części województwa świętokrzyskiego jest tzw. dyslokacja Wąchocko - Rudzka? Rzeka Kamienna niejako odgradza różne formy geologiczne. Prawy (południowy) brzeg rzeki stanowią utwory dolnego i środkowego triasu, natomiast wzdłuż lewego brzegu zalegają skały dolnej jury.

elektronik sigara