Strona Główna Ogłoszenia Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na modernizację drogi - ul Duża w Rudzie

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na modernizację drogi - ul Duża w Rudzie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 05 sierpnia 2009 12:26

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 f ust. 3 w związku z art. lic ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 193, póz. 1194) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, póz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Starosta Starachowicki

zawiadamia, że na wniosek Gminy Brody, w dniu 30 lipca 2009r. zostało wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości RUDA, ul. Duża, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 159/1200, 89, 90, 93/2, 94/1, 94/2, 95, 96, 98, 99/1,100/1, 101, 102/1, 104/2, 105, 106/1,108/1, 109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 115/2, 116, 117, 118, 120, 121/1, 122, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 135/1, 135/3, 135/4, 137/1, 137/2, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146/16, 146/17, 202, położonych w miejscowości Ruda, gm. Brody".

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: ustała lokalizację (przebieg) drogi, wraz z określeniem linii rozgraniczających teren oraz warunków lokalizacji a także termin wydania nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, zatwierdza projekt podziału nieruchomości związany z lokalizacją drogi, zatwierdza projekt budowlany, ustala obowiązek przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi oraz określa ograniczenia w korzystaniu nieruchomości dla realizacji tego obowiązku.

Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji stają się z mocy prawa własnością Gminy Brody, za wyjątkiem działki 159/1200, 146/16 i 146/17 w obrębie Ruda w jednostce ewidencyjnej Brody. Wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości zostanie ustalona w odrębnym postępowaniu.

Zgodnie z art. 10 § l Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią zezwolenia w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr "Władysława Borkowskiego 4, pokój 203 (II piętro) w godzinach od 8 °° -15 °°.

Wyjaśnia się, że stosownie do art. 49 Kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

Zapoznanie z treścią zezwolenia nie jest obowiązkowe.


Z up. STAROSTY

inż. Ewa Banaczkowska

Dyrektor Wydziału Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej

Poprawiony: środa, 05 sierpnia 2009 12:29
 

Czy wiesz, że...

skwkrgłazy z rezerwatu "Skały w Krynkach" powstały z osadów dolnotriasowej rzeki, a zaledwie 2 km od  od rezerwatu, znajduje się odsłonięcie skał powstałych w podobnym okresie, lecz w środowisku morskim. Zobacz

elektronik sigara