Pieniądze na szkolne wyprawki Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 09 sierpnia 2013 09:33

podreczniki-wyprawka-szkolna-dofinansowanie-foto-SXCW gminie Brody rusza kolejna edycja programu „Wyprawka szkolna". Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników. Poniżej przentujemy zasady korzystania z tej pomocy i potrzebne druki.


Dofinansowaniem objęci będą:

  • uczniowie klas I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych czyli 539 zł netto na osobę w rodzinie;
  • uczniowie klas II-III i V szkoły podstawowej, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej czyli 456 zł netto na osobę w rodzinie;
  • uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 456 zł na osobę w rodzinie, w przypadkach określonych w ustawie o pomocy społecznej (np. z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej.
  • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej) posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy. Honorowane będą faktury VAT lub rachunki wystawione imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego. Dofinansowanie przyznawane będzie na podstawie złożonego wniosku do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014. Termin składania wniosków upływa w dniu 6 września 2013 r. Druk jest dostępny w sekretariatach szkolnych, w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach ul. St. Staszica 3 oraz na naszej stronie internetowej.

Druk wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników

Objeśnienia do wniosku

Poprawiony: piątek, 09 sierpnia 2013 11:25