Strona Główna Ogłoszenia Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 11 lipca 2013 10:25

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały nr XV/71/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

 

Projekt „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” zostanie wyłożony do publicznegowglądu w dniach od 26.07.2013r. do 27.08.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody. - ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pok. nr 115 w godzinach od 7.30 do 15.15.

Projekt dostępny będzie również na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.08.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, pok. Nr 102 o godz. 1300

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium na piśmie, a zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i www.brody.info.pl bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brody.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2013r.

Uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

Załączniki:

Brody_Prognoza-1 wyłożenie.pdf

Brody studium 10.07.2013-1 do wyłożenia.pdf

Brody synteza 10.07.2013 do wyłożenia.pdf

Infrastruktura do wyłożenia.jpg

Kierunki zagospodarowania do wyłożenia.JPG

Prognoza.JPG

Uwarunkowania zagospodarowania do wyłożenia.JPG

 

Poprawiony: czwartek, 11 lipca 2013 10:40
 

Czy wiesz, że...

skwrnad brzegiem Zalewu Brodzkiego rozciągają się warte odwiedzenia "Skały w Rudzie". Na jednym z bloków skalnych rośnie brzoza, z korzenia której wyrastają cztery pnie. Według lokalnej tradycji każda panna, która usiądzie na tym drzewie na pewno dobrze wyjdzie za mąż. Zapraszamy do sprawdzenia tej legendy! Więcej informacji: link

elektronik sigara